ANUNCIO relativo al Decreto de Alcaldía núm. 2024DECR000103, de 3 de julio de 2024, por el que se aprueba la convocatoria para cubrir varias plazas incluidas en la oferta pública de estabilización del empleo temporal, artículo 2 y disposiciones adicionales 6 y 8 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, correspondientes a la Escuela de Música.

Mitjançant Decret d'Alcaldia número 2022DECR000070, de data 26 de maig de 2022, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública de 2022.

Mitjançant acord del Ple, de data 29 de desembre de 2022, es varen aprovar les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius del personal laboral fix corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Les esmentades bases, aplicables a les presents convocatòries es varen publicar íntegrament al BOPB, de data 4 de gener de 2023, amb CVE 202210196906, i com extracte al DOGC de 11 de gener de 2023, amb CVE-DOGC-A-23003029-2023.

La present convocatòria fa referència a les següents places:

 

Denominació de la plaça

Grup

Nombre de places

Sistema de selecció

Director/a Escola de Música

A2

1

Concurs-Oposició

Cap d'Estudis Escola de Música

A2

1

Concurs-Oposició

Professor/a Escola de Música

A2

4

Concurs-Oposició

 

 

Per tot l'exposat anteriorment,

 

RESOLC:

 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria per cobrir diverses places incloses a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal (article 2 i disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre), següents:

 

Denominació de la plaça

Grup

Nombre de places

Sistema de selecció

Director/a Escola de Música

A2

1

Concurs-Oposició

Cap d'Estudis Escola de Música

A2

1

Concurs-Oposició

Professor/a Escola de Música

A2

4

Concurs-Oposició

 

 

Les sol·licituds de participació en aquests procediments es presentaran mitjançant Instància Genèrica disponible a la web corporativa, per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la present publicació de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

SEGON.- PUBLICAR la convocatòria en la seu electrònica d'aquest ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB), i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els successius anuncis referents a aquestes convocatòries, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públiques únicament al tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica i a la Web municipal (www.olo.cat).

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.

 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Santa Maria d'Oló, 4 de juliol de 2024

 

Xavier Baraut Roca

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317313 {"title":"ANUNCIO relativo al Decreto de Alcaldía núm. 2024DECR000103, de 3 de julio de 2024, por el que se aprueba la convocatoria para cubrir varias plazas incluidas en la oferta pública de estabilización del empleo temporal, artículo 2 y disposiciones adicionales 6 y 8 de la Ley 20\/2021, de 28 de diciembre, correspondientes a la Escuela de Música.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317313"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Santa Maria d'Oló,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317313-anuncio-relativo-decreto-alcaldia-num-2024decr000103-3-julio-2024-se-aprueba-convocatoria-cubrir-varias-plazas-incluidas-oferta-publica-estabilizacion-empleo-temporal-articulo-2-disposiciones-adicionales-6-8-ley-20-2021-28-diciembre-correspondientes-escuela-musica https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.