EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de impermeabilización y reparación de la gradería del campo de fútbol.

L'alcaldia, mitjançant decret 2024DECR000713 de data 22/05/2024, ha resolt aprovar inicialment el "Projecte executiu d'impermeabilització i reparació de la graderia del camp de futbol de CF Palautordera", d'un pressupost total de 128.479,34 €, (IVA inclòs), redactat per l'arquitecte Tomas de Aquino Morató Pasalodos, i que incorpora l'Estudi bàsic de seguretat i salut de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

De conformitat amb l'article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'expedient romandrà exposat al públic a l'efecte del seu examen i presentació d'al·legacions, durant el termini de trenta dies hàbils a partir de la darrera publicació en el BOPB i en el DOGC; si el darrer dia del termini esmentat s'escau en festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

L'expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l'ajuntament durant el mateix termini, en hores d'oficina (dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres tarda de 17 a 19.30 h), i s'exposarà en el tauler d'anuncis i en el web municipal (www.smpalautordera.cat).

En el cas de no presentar-se cap reclamació en el termini d'exposició al públic, l'acord esdevindrà aprovat definitivament sense cap més tràmit.

 

Santa Maria de Palautordera, 28 de maig de 2024

 

Jordi Xena i Ibàñez

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317312 {"title":"EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de impermeabilización y reparación de la gradería del campo de fútbol.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317312"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317312-edicto-aprobacion-inicial-proyecto-ejecutivo-impermeabilizacion-reparacion-graderia-campo-futbol https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.