ANUNCIO sobre aprobación del Decreto de Alcaldía 119/2024 por el que se aprueba la contratación de una plaza de administrativo/a en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso.

Per Resolució d'Alcaldia núm. 119/2024 de data 04/07/2024 es va aprovar la contractació de la plaça d'administratiu/va en règim laboral temporal, pel sistema de concurs.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

 

 

"BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE SELECCIÓ

 

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria

És objecte de les presents bases la selecció de:

 

Servei/Dependència

Ajuntament

Denominació del lloc

Administratiu

Naturalesa

Laboral temporal

Duració del contracte

1 mes (prorrogable)

Naturalesa Personal Laboral

Temporal

Categoria

C1

Jornada

37,5

 

 

Es preveu la creació d'una borsa de treball a fi de cobrir de manera ràpida i àgil el lloc de treball quan aquest pogués quedar vacant temporalment.

 

SEGONA. Modalitat del Contracte

La modalitat del contracte és la de laboral temporal per increments ocasionals i imprevisibles regulada per l'article 4,1,a del TRET.. El caràcter del contracte és 1 mes, prorrogable fins a un màxim de 6.

La jornada de treball serà de 37,5 hores

Les funcions del lloc de feina seran:

· Atenció al ciutadà

· Gestió arxivística i documental

· Gestió del padró d'habitants

· Expedició de documents.

· Gestió de procediments administratius

· Gestió de procediments relacionats amb el Jutjat de Pau

· Gestió del padró de l'aigua i de la resta de taxes i impostos, en allò no delegat al Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Lleida

· Suport a activitats de comptabilitat.

· Suport administratiu a associacions i activitats que es realitzin al municipi.

· Qualsevol altre funció que anàloga que es consideri necessària pel funcionament administratiu de l'Ajuntament.

 

TERCERA. Condicions d'Admissió d'Aspirants

Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits establerts en l'article 56 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) Tenir compliments setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'empleat públic.

e) Posseir el títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalents, o un de superior pel l'obtenció del qual fos necessari posseir un d'aquests títols exigits.

f) Tenir el nivell C de Català. En cas de no presentar el títol, els aspirants seran convocats a una prova de català per justificar el seu nivell.

 

QUARTA. Torn de Reserva

No hi ha torn de reserva al ofertar-se una sola plaça.

 

CINQUENA. Forma i Termini de Presentació d'Instàncies

Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents procés de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases generals, per a la plaça que s'opti es dirigiran al Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases íntegres es publicaran, a més de al DOGC, al taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament.

Les dades personals incloses en la sol·licitud de participació seran tractats únicament per a la gestió del procés selectiu i les comunicacions que hagin de realitzar-se, així com en la gestió de la borsa de treball, si s'escaigués. Quan sigui necessari publicar un acte administratiu que contingui dades personals es publicarà de la forma que determina la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. L'Ajuntament serà el responsable del tractament d'aquestes dades.

 

SISENA. Admissió d'Aspirants

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el termini de un mes, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicaran els llocs en els quals es trobin exposades al públic les llistes completes certificades d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució es determinarà el dia de valoració de mèrits dels aspirants.

La publicació de la citada resolució al taulell d'anuncis, indicant la causa d'exclusió i concedint un termini de deu dies hàbils perquè puguin formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat l'exclusió.

Transcorregut el termini d'esmena per l'Alcaldia, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà igualment a al taulell de la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Aquesta publicació servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i recursos. En aquesta publicació es farà constar el dia de baremació dels mèrits dels aspirants proposats.

 

SETENA. Tribunal Qualificador

La composició del tribunal qualificador és la següent:

 

Càrrec

Identitat

President

SUSAGNA PEREZ CUADRILLERO, Funcionaria de l'Ajuntament de Rialp

Suplent

Pendent de designar

Vocal

VÍCTOR NUÑEZ MONTERROSO, Funcionari de l'Ajuntament de Rialp

Suplent

Pendent de Designar

Vocal

Designat per l'Escola d'Administració pública de Catalunya

Suplent

Designat per l'Escola d'Administració pública de Catalunya

Secretari

VICTOR NUÑEZ MONTERROSO, Secretari de la Corporació

 

 

El Tribunal podrà disposar la incorporació a la seva tasca en el procés selectiu d'assessors especialistes, per a aquells aspectes concrets del procés selectiu a causa de l'especialització tècnica del treball a realitzar. La seva funció se circumscriu a un mer assessorament, és a dir actuen amb veu, però sense vot, no participen en la presa de decisions del Tribunal. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva col·laboració en el Tribunal.

El Tribunal podrà designar personal col·laborador que actuarà sota la seva adreça, quan la complexitat del procés selectiu ho aconselli.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts.

Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.

 

VUITENA. Sistema de Selecció i Desenvolupament del Procés

 

CONCURS (30 PUNTS)

El procediment de selecció és el de concurs, que consisteix a valorar, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, relacionats amb les característiques de la plaça que es cobreix.

 

a) Formació: fins a un màxim de 10 punts.

Presentació d'una titulació superior a l'exigida (Grau, Diplomatura, Llicenciatura) relacionada amb les funcions de la feina. S'hi inclouran titulacions com Dret, Administració i Direcció d'empreses, Empresarials, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, o similars

10 punts

Per cada curs de formació o perfeccionament relacionat amb les funcions pròpies de la feina, justificada amb certificats d'assistència o aprofitament signats per l'òrgan que els imparteix, on s'indiqui de manera clara la data de realització i el número d'hores de cada curs.

0,05 per hora, fins a un màxim de 5 punts

 

 

b) Experiència: fins a un màxim de 10 punts.

Per haver prestat serveis com administratiu, auxiliar administratiu o similars en l'Administració Pública

1 punt per mes treballat.

Per haver prestat servei a l'empresa privadaamb unes funcions relacionades amb les d'aquest lloc de feina

0,5 punts per mes treballat.

 

 

Els serveis prestats en altres Administracions s'acreditaran mitjançant certificat del secretari de la Corporació o entitat, i els prestats en el sector privat s'acreditaran mitjançant Vida laboral al qual s'acompanyarà l'oportú contracte de treball o, a falta de l'últim document, qualsevol en el qual es faci constar la categoria exercida (comunicacions de contractes a la SS, nòmines on s'indiqui categoria o epígraf, o qualsevol altre document que el tribunal pugui fer servir per justificar que el lloc de feina es corresponia amb les funcions del lloc de feina ofertat.

c) Entrevista personal: Fins a un màxim de 10 punts

Es realitzarà una entrevista personal, convocant als aspirants en la mateixa publicació on s'indiqui la llista definitiva. El tribunal valorarà l'adequació del candidat al lloc de feina ofertat.

En cas d'empat en la fase de concurs, es faran servir, per ordre, els següents criteris:

a) L'aspirant amb més experiència laboral, i en cas que segueixi l'empat:

b) L'empat amb més punts a l'apartat de formació

 

NOVENA. Qualificació

La puntuació serà de 0 a 30 punts, resultant eliminats els aspirants que no arribin a 10 punts.

 

DESENA. Coneixement de la llengua catalana

Els aspirants hauran d'acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana, en el grau corresponent a les funcions pròpies de les places objecto de convocatòria.

 

ONZENA. Relació d'Aprovats, Acreditació de Requisits Exigits i Formalització del Contracte

Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, s'elevarà a l'òrgan competent proposta de candidats per a la formalització dels contractes, que en cap cas podrà excedir del nombre de places convocades. Qualsevol proposta d'aprovats que contravingui l'anteriorment establert serà nul·la de ple dret.

L'òrgan competent procedirà a la formalització dels contractes prèvia acreditació de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria (Annex II).

Conforme a l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els interessats hauran d'aportar al procediment administratiu les dades i els documents exigits per les Administracions Públiques d'acord amb el que es disposa en la normativa aplicable; si bé, no estan obligats a fer-ho si aquests han estat elaborats per qualsevol administració, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment a què siguin consultats o recaptats.

Aquest mateix article, en el seu paràgraf tercer, indica que les Administracions Públiques no requeriran a les interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració. A aquests efectes, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant que òrgan administratiu va presentar els citats documents, devent les Administracions Públiques recaptar-los electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. Es presumirà que aquesta consulta és autoritzada pels interessats, tret que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés.

Excepcionalment, si les Administracions Públiques no poguessin recaptar els citats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat la seva aportació.

Formalitzat el contracte s'haurà de comunicar a l'oficina pública d'ocupació que correspongui, en el termini dels deu dies següents a la seva concertació; així mateix, s'haurà d'informar a la representació legal dels treballadors, mitjançant lliurament d'una còpia bàsica dels contractes celebrats.

Tingui's en compte que fins que es formalitzin aquests i s'incorporin als llocs de treball corresponents, els aspirants no tindran dret a percepció econòmica alguna.

Existirà un període de prova de un mes

 

PERÍODE DE PROVA:

Podrà establir-se en la convocatòria un període de prova que s'iniciarà una vegada l'aspirant proposat s'hagi incorporat al lloc de treball i l'existència del qual i durada reflectir-se en el corresponent contracte de treball.

Les persones responsables de fer el seguiment del període de prova d'hauran d'emetre informe valorant els ítems que a continuació es determinen: capacitat de treball i rendiment professional, el sentit de la responsabilitat i l'eficiència, l'interès per l'aprenentatge, la disposició i la iniciativa, la integració en l'equip de treball i l'adequació en les seves relacions internes i externes.

Aquest període de prova forma part del procés selectiu i si alguna persona aspirant no ho superés, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció, i es dirà en les mateixes condicions a la persona que ho segueixi en l'ordre de puntuació, sempre que hagin superat el procediment de selecció.

 

[En el seu cas] DOTZENA. Constitució de borsa de treball

Es constituirà una borsa de treball amb les persones que superin el procés de selecció i no resultin contractades, a fi que pugui ser utilitzada en futures crides que poguessin resultar necessaris per cobrir vacants temporalment.La borsa serà ordenada segons la puntuació obtinguda.

La puntuació mínima per poder formar part de la corresponent borsa d'ocupació és de 10 punts.

El ordre de crida dels aspirants inscrits en la borsa en aquest Ajuntament serà per:

Crida al primer aspirant disponible de la llista

Tindrà preferència l'aspirant que figura en primer lloc de la llista d'ordre de la borsa.

La renúncia inicial a una oferta de treball, o la renúncia durant la vigència del contracte, no donaran lloc a l'exclusió de la Borsa de Treball, però ocasionarà un canvi de lloc del lloc de treball, dins d'aquesta, passant a ocupar l'últim lloc de treball com a integrant de la Borsa.

Són causes que justifiquen la renúncia a una oferta de treball i que impliquen el manteniment dins de la Borsa de Treball:

— Estar en situació d'ocupat, prestant serveis a l'Ajuntament com a personal contractat, en qualsevol de les formes admeses en dret, laboral o funcionari interí.

— Estar en situació de Suspensió per accident, baixa per malaltia, intervenció quirúrgica, internament hospitalari, maternitat, embaràs d'alt risc i situació de risc o necessitat acreditada per facultatiu que exigeixi la lactància natural de menors de nou mesos. L'acreditació documentada de la finalització de tal circumstància donarà lloc a la reposició en aquest lloc de l'ordre de llista en les Borses de Treball en què es trobarà la persona afectada.

— Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l'assistència al treball.

Les persones incloses en la Borsa de Treball hauran de presentar dades personals suficients que permetin la seva ràpida localització, sent responsables de què estiguin actualitzats a tot moment.

Una vegada realitzat l'intent de localització per mitjà de la comunicació telefònica, la telegràfica amb justificant de recepció o el correu electrònic amb justificant de recepció, si no fos possible el contacte en vint-i-quatre hores s'acudirà a la persona següent. Si s'opta per la comunicació telefònica, es realitzaran un mínim de tres intents de contacte.

Quedarà anotació escrita del que s'indica en aquest nombre en el servei corresponent, donant-se trasllat immediat d'informe escrit al Secretari de la Corporació per a coneixement i constància.

La persona integrant de la Borsa de Treball que rebi proposada d'oferta de treball, en els termes descrits anteriorment, haurà de procedir a l'acceptació o rebuig d'aquesta, en un període màxim de 24 hores, tret que per circumstàncies excepcionals o de força major.

 

TRETZENA. Incidències

Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, la Jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i resolució del contracte laboral serà la Jurisdicció Social.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tremp o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, a partir de l'endemà al de publicació del seu anunci en el DOGC (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).

 

En el no previst a les bases serà d'aplicació el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refundició en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local; el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre."

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran al taulell d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Rialp.

 

Rialp, 4 de juliol de 2024

 

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317306 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación del Decreto de Alcaldía 119\/2024 por el que se aprueba la contratación de una plaza de administrativo\/a en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317306"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Rialp,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317306-anuncio-aprobacion-decreto-alcaldia-119-2024-se-aprueba-contratacion-plaza-administrativo-regimen-laboral-temporal-sistema-concurso https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.