ANUNCIO relativo a las bases que deben regir la convocatoria del concurso-oposición para cubrir en régimen de funcionario/a de carrera una plaza de técnico/a de administración general (subgrupo A2) y la constitución de una bolsa de trabajo.

Per Decret d'Alcaldia 2024DECR000212 signat el 13/06/2024 s'han aprovat les Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, en règim de funcionari/ària de carrera, una plaça de tècnic/a d'administració general (subgrup a2), i la constitució d'una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la última de les publicacions de l'anunci de la convocatòria.

Les bases íntegres d'aquest procediment han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 132 de data 09/07/2024.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós administratiu, davant de l'alcaldia en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació. Fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.

Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin oportú.

 

Portbou, 5 de juliol de 2024

 

Gael Rodríguez Garrido

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317305 {"title":"ANUNCIO relativo a las bases que deben regir la convocatoria del concurso-oposición para cubrir en régimen de funcionario\/a de carrera una plaza de técnico\/a de administración general (subgrupo A2) y la constitución de una bolsa de trabajo.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317305"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Portbou,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317305-anuncio-relativo-bases-deben-regir-convocatoria-concurso-oposicion-cubrir-regimen-funcionario-carrera-plaza-tecnico-administracion-general-subgrupo-a2-constitucion-bolsa-trabajo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.