ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo parcial del Ayuntamiento de Molins de Rei para el ejercicio 2024.

L'Alcalde, mitjançant el Decret d'Alcaldia número 1533 de data 3 de juliol de 2024, ha resolt:

 

"Primer.- Aprovar l'Oferta pública d'Ocupació parcial d'aquesta Corporació per l'exercici 2024, ajustant-se a les disposicions establertes als articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als articles 55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, i a l'article 19 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, amb el següent contingut:

 

TAXA REPOSICIÓ PARCIAL OPO 2024

 

FUNCIONARIS

 

Denominació plaça

Escala Subescala Classe Grup Núm. places Torn Sistema

Agent

Adm. especial

Serveis especials Policia local

C1

1

Lliure

Concurs-Oposició

 

 

Segon.- Establir que les places de l'oferta pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts a l'article 70 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Tercer.- Establir que tant aviat es negociï la resta de places (3) de la taxa de reposició d'efectius de l'any 2024 amb la representació sindical, es procedirà a efectuar una ampliació de l'oferta pública que s'aprova en el punt primer del present decret.

 

Quart.- Establir un termini de tres anys per a l'execució de l'oferta pública d'ocupació corresponent a la taxa de reposició i a la promoció interna d'aquesta Corporació per l'any 2024 d'acord al pressupost aprovat.

 

Cinquè.- Delegar al Regidor de Recursos Humans la signatura dels anuncis que s'hagin de publicar respecte a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2024 que s'aprova i d'acord a l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ( BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler electrònic i pàgina web per complimentar els aspectes de publicitat requerits per la legislació.

 

Setè.- Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta d'administracions públiques, i trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

 

Vuitè.- Notificar aquest Decret d'alcaldia als representants legals de personal, tant funcionari com laboral, d'aquest Ajuntament."

 

Molins de Rei, 4 de juliol de 2024

 

Miquel Zaragoza Alonso

Regidor de Recursos Humans i Organització

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317298 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo parcial del Ayuntamiento de Molins de Rei para el ejercicio 2024.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317298"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Molins de Rei,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317298-anuncio-aprobacion-oferta-publica-empleo-parcial-ayuntamiento-molins-rei-ejercicio-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.