ANUNCIO por el que se hace pública la renovación del Convenio interadministrativo formalizado con la Generalitat de Catalunya para la renovación del Convenio de adhesión a la Comisión central de suministros, que gestiona un sistema de adquisiciones centralizadas de bienes y servicios para poder efectuar la adquisición de bienes y contratación de servicios.

L'Alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana, en data 26 de juny de 2024, i Neus Colet i Arean, directora general de Contractació Pública, han signat el conveni interadministratiu per la renovació del conveni d'adhesió a la comissió central de subministraments, que gestiona un sistema d'adquisicions centralitzades de béns i serveis per tal de poder efectuar l'adquisició de béns i contractació de serveis, el text del qual es transcriu als efectes previstos per l'article 110.3 i, si escau, l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 2 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

 

 

«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBINYANA I LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D'ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

REUNITS

 

D'una part, la senyora Neus Colet i Arean, directora general de Contractació Pública, que obra en representació de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, donada la seva condició de presidenta de l'esmentat òrgan, d'acord amb l'article 7.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, modificat per la disposició final primera del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i de conformitat amb el Decret 378/2021, de 2 de novembre.

D'altra part, el senyor alcalde Joaquim Nin i Borreda, en representació de l'Ajuntament d'Albinyana, segons acord del Ple de la Corporació local de data 16 de juny de 2023.

 

EXPOSEN

 

1r. Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments gestiona un sistema d'adquisicions centralitzades de béns i serveis.

 

2n. Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis complementaris relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat de Catalunya i altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d'adquisició centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l'esmentada vinculació.

 

3r. Que per finalització de la vigència del conveni d'adhesió subscrit el 18 de juny de 2020, l'Ajuntament d'Albinyana ha manifestat explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l'abast de l'adhesió a totes les seves categories de subministraments i de serveis, en el ben entès que es mantenen tots els drets i deures contrets fins a la data de la signatura del present document. D'aquest acte se'n donarà compte a la Comissió Central de Subministraments.

 

CLÀUSULES

 

1a. OBJECTE

El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l'Ajuntament d'Albinyana s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

 

2a. ÀMBIT SUBJECTIU

El present conveni es fa extensible, si s'escau, als organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local.

El present Conveni es pot fer extensible, si s'escau, als organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local, prèvia ratificació i posterior comunicació de l'ens local a la Comissió Central de Subministraments i que es materialitzarà amb la signatura d'una addenda a aquest conveni

 

3a. DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS

La participació en el Sistema central d'adquisicions permet que l'Ajuntament d'Albinyana realitzi els seus procediments d'invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central de Subministraments, tot d'acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector públic i d'acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions.

La participació en el Sistema central d'adquisicions podria suposar, si les parts així ho convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats de l'ens local en expedients d'adquisició centralitzada.

L'Ajuntament d'Albinyana facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins del Sistema central d'adquisicions l'any anterior, per tal de determinar les previsions d'adquisicions futures.

La Comissió Central de Subministraments facilitarà a l'Ajuntament d'Albinyana l'accés a les aplicacions informàtiques de gestió de l'aprovisionament per garantir el compliment del conveni, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis.

 

4a. COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES

L'Ajuntament d'Albinyana comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per permetre'n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients d'adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències sorgides en la tramitació dels procediments de contractació de subministraments i serveis derivats d'aquest conveni.

 

5a. EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES

En el supòsit que l'Ajuntament d'Albinyana hagués d'exigir responsabilitats que comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns.

 

6a. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, i dos representants de l'entitat local, designats per aquesta entitat, per tal de realitzar els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s'escau, els dubtes que ofereixi la seva interpretació.

 

7a. JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d'aquest Conveni seran de coneixement i competència de l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu.

 

8a. DURADA

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d'aquest document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, abans de la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys més, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb dos mesos d'antelació.

 

9a. RESOLUCIÓ

Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de les seves clàusules per alguna de les parts signants.

 

I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquest document.»

 

Albinyana, 3 de juliol de 2024

 

Joaquim Nin Borreda

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317281 {"title":"ANUNCIO por el que se hace pública la renovación del Convenio interadministrativo formalizado con la Generalitat de Catalunya para la renovación del Convenio de adhesión a la Comisión central de suministros, que gestiona un sistema de adquisiciones centralizadas de bienes y servicios para poder efectuar la adquisición de bienes y contratación de servicios.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317281"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Albinyana,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317281-anuncio-se-hace-publica-renovacion-convenio-interadministrativo-formalizado-generalitat-catalunya-renovacion-convenio-adhesion-comision-central-suministros-gestiona-sistema-adquisiciones-centralizadas-bienes-servicios-poder-efectuar-adquisicion-bienes-contratacion-servicios https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.