ANUNCIO de convocatoria del puesto de trabajo de director/a asistencial en Salut Terres de l'Ebre.

CONVOCATÒRIA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL

 

Es requereix:

   - Titulació de Grau en Medicina

   - Experiència acreditada en gestió sanitària

   - Formació específica en Gestió de Serveis Sanitaris.

   - Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 

Es valorarà:

   - Formació acadèmica de Doctorat, Màster Universitari i/o postgrau en gestió de serveis sanitaris i/o d'altres àmbits sanitaris/socials.

   - Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball, cursos, congressos ... (indicant hores/crèdits)

   - Capacitat de lideratge, flexibilitat, planificació, resolució de conflictes, iniciativa i orientació a resultats.

   - Coneixement de llengua catalana, nivell C1.

 

S'ofereix:

   - Contracte laboral indefinit a temps complet

   - Participació en sistemes d'incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

1. Les persones interessades hauran d'enviar la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) a l'adreça de correu electrònic seleccio.hcme.ste@gencat.cat fent constar el codi de la convocatòria: DIR AS 07/2024

2. adjuntant la documentació que acrediti el currículum vitae i les titulacions corresponents)

Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 21 de juliol de 2024

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

 

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL DE SALUT TERRES DE L'EBRE

 

   1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte de la convocatòria és la cobertura d'un lloc de treball de Director/a Assistencial, al 100% de la jornada, en base al procés d'estabilització de l'ocupació temporal, d'acord amb la Taxa específica de reposició establerta d'acord amb la disposició addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre.

 

   2. Requisits de les persones aspirants.

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir, a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els següents requisits:

   - Titulació de Grau en Medicina

   - Experiència acreditada en gestió sanitària

   - Formació a específica en Gestió de Serveis Sanitaris.

   - Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 

   3. Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu seran remeses a l'adreça de correu electrònic: seleccio.hcme.ste@gencat.cat, indicant en l'assumpte la referència de la convocatòria: DIR AS 07/2024

Així mateix serà obligatori adjuntar la documentació (currículum vitae i titulacions corresponents. Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.

Amb la formalització i presentació de la candidatura, l'aspirant autoritza el tractament de les dades personals que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

   4. Admissió d'aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'aprovarà la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual s'exposarà a la Borsa de Treball de la web https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login a efectes de reclamacions.

(si és el cas, es realitzarà la prova de coneixements de la llengua catalana per tal de determinar segons el resultat l'admissió o exclusió del candidat).

Les persones que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 3 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació a la web de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la Borsa de Treball de la pàgina web de Salut Terres de l'Ebre https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login

 

   5. Desenvolupament del procés de selecció.

      5.1 Fase entrevista personal (de caràcter obligatori i no eliminatori).

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències descrites en el anunci i les habilitats de l'aspirant en relació al lloc de treball i s'estendrà a la comprovació dels mèrits al·legats.

La valoració serà del 30% de la puntuació total.

      5.2 Fase prova psicotècnica (de caràcter obligatori i no eliminatori).

Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica per valorar els factors de personalitat/competències relacionats amb el lloc de treball.

La valoració serà del 10% de la puntuació total.

      5.3 Fase concurs de mèrits.

         5.3.1 Experiència acreditada en l'àmbit de la gestió sanitària i/o social en el càrrec de direcció o comandament en alguna àrea de gestió.

Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent distribució:

 

ANYS D'EXPERIÈNCIA

PUNTUACIÓ

Menys de 6 mesos

0 punts

Entre 6 mesos i 1 any

20 punts

Entre 1 any i 2 anys

30 punts

Entre 2 anys i 3 anys

40 punts

Entre 3 anys i 4 anys

50 punts

Entre 4 anys i 5 anys

60 punts

Entre 5 anys i 6 anys

70 punts

Entre 6 anys i 7 anys

80 punts

Entre 8 anys i 9 anys

90 punts

Més de 9 anys

100 punts

 

La valoració serà del 20% de la puntuació total.

         5.3.3. Formació específica: Doctorat, Màster Universitaris i/o postgrau en gestió de serveis sanitaris i/o socials

Per la valoració de la formació específica es farà amb la següent distribució:

 

TITULACIONS

PUNTUACIÓ

No disposa

0 punts

Postgrau

50 punts

Màster Universitari

75 punts

Doctorat

100 punts

 

La valoració serà del 20 % de la puntuació total.

         5.3.4. Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (lideratge d'equips, planificació, resolució de conflictes,...) objecte de la convocatòria de treball: cursos, congressos...

Per la valoració es farà amb la següent distribució:

 

FORMACIÓ EN HORES

PUNTUACIÓ

No disposa

0 punts

Menys de 50 hores

20 punts

De 51 a 75 hores

40 punts

De 76 a 100 hores

60 punts

De 101 a 150 hores

80 punts

Més de 150 hores

100 punts

 

La valoració serà del 10 % de la puntuació total.

         5.3.5. Docència i Recerca

Per la valoració es farà amb la següent distribució:

 

DOCÈNCIA I RECERCA

PUNTUACIÓ

No disposa

0 punts

Activitat docent reglada (5 punts per curs acadèmic)

25 punts

Articles publicats (10 punts per article)

50 punts

Investigador principal projectes recerca

75 punts

Publicació llibres

100 punts

 

La valoració serà del 10% de la puntuació total.

 

   6. Relació de persones seleccionades

Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà les persones candidates que l'hagin superat per ordre de puntuació obtinguda i s'aprovarà la relació provisional de candidatures seleccionades, la qual s'exposarà a la Borsa de Treball de la web de Salut Terres de l'Ebre a efectes de reclamacions.

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l' anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de les candidatures seleccionades.

 

   7. Incidències.

La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantís el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

 

Móra d'Ebre, 8 de juliol de 2024

 

Ingrid Roca

Gerenta

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317279 {"title":"ANUNCIO de convocatoria del puesto de trabajo de director\/a asistencial en Salut Terres de l'Ebre.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317279"} catalunya Anuncios,DOGC,DOGC 2024 nº 9202,Salut Terres de l'Ebre https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317279-anuncio-convocatoria-puesto-trabajo-director-asistencial-salut-terres-ebre https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.