RESOLUCIÓN por la que se hace público el Reglamento de la bolsa de trabajo del personal técnico, de gestión y administración y servicios de la Universidad de Lleida.

En compliment de l'acord del Consell de Govern d'aquesta universitat, de 20 de juny de 2024, en virtut del qual s'aprova el Reglament de la borsa de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de Lleida, i a l'empara de les competències que m'atorga l'article 64 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats per Decret 201/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963 de 8 de setembre de 2003).

 

RESOLC:

 

Primer.- Fer públic el Reglament de la borsa de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de Lleida, aprovat pel Consell de Govern d'aquesta universitat, en data 20 de juny de 2024.

 

Segon.- Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Lleida, 4 de juliol de 2024

 

Jaume Puy Llorens

Rector

 

 

Reglament de la borsa de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de Lleida

 

Preàmbul

La Universitat de Lleida disposa d'un Reglament de borsa de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), aprovat per l'acord 317 del Consell de Govern, de 16 de desembre de 2010.

Actualment, existeix la necessitat de disposar d'una nova regulació sobre les borses de treball i d'actualitzar el procés de selecció temporal de llocs de treball que permeti donar cobertura a les necessitats urgents i temporals de personal, d'acord amb els principis de transparència, eficàcia i agilitat en el marc del que preveu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Conveni col·lectiu del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de les universitats catalanes.

Ara bé, cal significar que aquest procediment no pot suplir la necessitat de buscar fórmules agilitzadores de la gestió que ens permetin reduir i eliminar les situacions administratives d'interinitat o temporalitat.

 

1. Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de les condicions d'accés, manteniment i baixa de les borses de treball de la Universitat de Lleida, per a cobrir mitjançant règim d'interinitat o contracte laboral temporal, els llocs de treball vacants, substitucions, programes temporals i reforços del personal tècnic de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), que siguin necessaris per a la prestació de serveis, mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts per la normativa.

 

2. Constitució de les borses de treball

2.1 Les borses de treball es poden constituir de dues formes:

Accés 1. Convocatòria d'un procés selectiu per l'accés a funcionari de carrera o concurs per al personal laboral fix

Cada procés selectiu d'accés genera una borsa de treball del mateix grup, subgrup, plaça o categoria professional, en cas del PTGAS-F o grup i especialitat en el cas del PTGAS-L sempre que s'indiqui a les mateixes bases de la convocatòria d'accés.

En l'accés 1 es crearan dos grups, tenint el grup 1 prioritat per cobrir els llocs respecte el grup 2.

Grup 1

Per accedir al grup 1 s'ha d'haver superat tot el procés selectiu corresponent i no haver obtingut plaça.

L'ordenació d'aquest grup de la borsa esdevé determinada per la puntuació total assolida un cop finalitzat el procés.

Grup 2

Per accedir al grup 2 s'ha d'haver superat la prova de coneixements, ja sigui prova teòrica i/o prova pràctica.

L'ordenació d'aquest grup de la borsa esdevé determinada per la puntuació assolida en la prova de coneixements d'aquest procés.

Accés 2. Convocatòria per a la creació de borsa de treball

En cas que no existeixi borsa de treball d'un determinat grup, subgrup, plaça o categoria professional, en cas del PTGAS-F o grup i especialitat en el cas del PTGAS-L que se'n prevegi l'esgotament o que ja s'hagi esgotat, la UdL pot crear una borsa de treball efectuant una convocatòria específica per a la creació de borsa de treball.

2.2 La durada d'una borsa de treball és de 3 anys des de la data de resolució de la seva constitució, llevat que es prorrogui motivadament.

2.3 En el supòsit que per una mateixa plaça o categoria professional coincideixin personal de diferents accessos establerts en la base segona, tenen preferència en la crida pel nomenament o contractació les persones provinents de l'accés 1 i, en segon lloc, de l'accés 2.

La publicació d'una borsa de treball d'una mateixa categoria i accés, extingeix la vigència de la borsa anterior existent per aquesta categoria i accés.

2.4. Davant l'esgotament o la no existència d'una borsa i per poder atendre necessitats urgents no previsibles que exigeixin una actuació ràpida, o per la selecció de perfils específics, es pot recórrer a altres sistemes externs de selecció de personal, com la publicació d'ofertes de treball a la seu electrònica i/o la publicació mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya. La selecció que es realitzi amb aquestes condicions no generarà borsa de treball, llevat que expressament s'estableixi a l'anunci.

Els criteris generals per dur a terme la selecció temporal, es negociaran amb la part social.

2.5 Publicitat i actualització

Un cop dut a terme el procediment de selecció i configurada la llista de persones incloses en una borsa de treball, d'acord amb els criteris establerts, es publicarà a la seu electrònica de la UdL.

De la llista de persones de la borsa de treball, se'n donarà publicitat trimestralment, facilitant la següent informació:

   - Identificació de la persona

   - Ordre de priorització

   - Situació de la persona de la llista: activa, exclusió o en suspensió.

   - Si la persona està en situació activa, s'haurà d'indicar el tipus de contracte o nomenament (reforç, substitució, vacant, etc.)

 

3. Procediment selectiu per a la convocatòria de borsa de treball d'accés 2

3.1 Modalitat de selecció

Per constituir una nova borsa de treball d'accés 2 s'efectuarà una convocatòria pública que es regirà pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. El procés selectiu es realitzarà en una única fase en què es preveu la realització d'una prova de coneixements, prova teòrica i/o pràctica, o les que es considerin adients, segons estableixin les bases de la convocatòria. Es vetllarà especialment per la connexió entre el contingut de la prova i les funcions de les places o llocs a desenvolupar.

3.2 Desenvolupament del procediment de selecció

El procés de selecció per a la inclusió en l'accés 2 de la borsa de treball es farà públic mitjançant un anunci de convocatòria juntament amb les bases especifiques.

3.2.1 Per a prendre part en les convocatòries de borses de treball serà necessari que els candidats compleixin els requisits que s'estableixin en les bases en el darrer dia de presentació de les instàncies i els hauran de mantenir fins la data de nomenament o contractació.

En les bases de la convocatòria es fixarà el termini de presentació de les sol·licituds que amb caràcter general serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci a la seu electrònica de la Universitat de Lleida i a l'apartat de concursos de personal de la Universitat de Lleida per tal de donar-ne la publicitat oportuna.

La presentació en el procediment de selecció, mitjançant la sol·licitud de participació s'efectuarà de forma preferent per mitjans electrònics.

En les convocatòries de borsa es farà constar si la borsa es conforma per a cobrir llocs als campus de Lleida o bé a altres campus fora de la ciutat.

3.2.2 Relació provisional d'admesos i exclosos

Finalitzat el termini d'inscripció, es publicarà una relació d'admesos i exclosos provisional, per tal que els interessats en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la seva publicació, esmenin la deficiència o acompanyin els documents preceptius. Si la persona exclosa no presenta al·legacions dins el termini previst, es considerarà que desisteix de la seva inscripció i quedarà definitivament exclosa del procés, sense cap altre tràmit.

En cas que no hi hagi cap al·legació la llista provisional esdevindrà definitiva.

3.2.3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i inici de les proves.

Transcorregut el citat termini s'aprovarà la relació definitiva de persones participants admeses i excloses a la convocatòria, anunci a la seu electrònica de la Universitat de Lleida i a l'apartat de concursos de personal de la Universitat de Lleida per tal de donar-ne la publicitat oportuna.

En aquesta resolució es determinarà l'hora, data i lloc de la realització de proves. Les proves es duran a terme el mateix dia, sempre que sigui possible, llevat de les proves d'acreditació de llengües.

3.2.4 Finalització del procediment.

Un cop efectuades les proves que s'estableixin en les bases, l'òrgan convocant publicarà la relació d'aprovats per ordre de puntuació.

 

4. Procediment de crida i gestió de les borses

4.1 Ordenació de la borsa

Els candidats es cridaran per ordre de puntuació de la llista, d'acord amb la major puntuació obtinguda, i atenent els grups referenciats a la base 2 d'aquest Reglament.

En cas que en el mateix moment, hi hagin diferents llocs a cobrir amb similars condicions i als efectes de gestió de la borsa i crida de les persones que la integren, es podrà entrevistar els aspirants per tal de garantir la millor adequació del seu currículum professional a les característiques del lloc de treball a cobrir. Així mateix, davant la necessitat de cobrir un lloc amb uns requisits o mèrits específics, s'optarà pel primer candidat de l'ordre de llista que els compleixi.

4.2 Crida de candidats

4.2.1 Procediment per la crida

El mitjà de comunicació per efectuar la crida a les persones incloses en la borsa és el telèfon i el correu electrònic. Per efectuar un oferiment, es trucarà dues vegades al/la candidat/a, en diferent horari durant la jornada laboral, entre les 9 i les 15 hores. Simultàniament, s'enviarà un correu electrònic amb confirmació de tramesa, per tal que en el termini màxim d'1 dia hàbil des de l'hora d'enviament del correu, s'accepti o es rebutgi l'oferiment.

És responsabilitat de les persones candidates mantenir les seves dades de contacte actualitzades, per tal que des de la unitat de Personal s'hi pugui contactar.

La persona que no ha estat localitzada i no ha donat resposta en el termini màxim d'1 dia hàbil des de l'enviament del correu electrònic, es manté en la mateixa posició per una segona oferta de treball, en cas de no localitzar-la de nou, seguint el tràmit anterior, passa al final de la borsa de treball de la mateixa categoria professional.

En el moment d'efectuar la crida s'informa la persona candidata de la naturalesa del lloc de treball (substitució, reforç, vacant, etc.), la durada prevista, el tipus de contracte o nomenament i el termini en el qual s'ha d'incorporar.

Quan s'ofereix una oferta de treball a una persona de la borsa i aquesta no l'accepta, es regula de la manera següent:

   - El primer cop que es rebutja una oferta no té repercussió en l'ordre de priorització de la borsa.

   - El segon cop que es rebutja una oferta passa al final de la llista de borsa del seu accés i, si s'escau, grup.

   - El tercer cop que es rebutja una oferta queda exclosa de la llista de borsa del seu accés i, si s'escau, grup.

Des de la unitat de Personal es deixarà constància al/la interessat/da quan es produeixi un canvi en el seu estat de la borsa de treball.

Quan un/a empleat/da finalitza el seu contracte temporal o nomenament, s'incorpora novament al lloc de borsa que li correspon, restant en la mateixa posició de borsa que ocupava en el moment de l'oferiment del contracte o nomenament.

S'ha de donar compliment als períodes màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments del personal funcionari interí previstos a la legislació vigent.

4.2.2 Criteris per adjudicació de llocs

En cas que una persona de la borsa ja estigui ocupant un lloc de substitució per incapacitat temporal o reforç i sigui necessari cobrir una vacant o bé un programa temporal de 3 anys de durada, se li oferirà a la persona que treballa la nova opció de cobertura. En la resta de supòsits a una persona que està a la borsa de treball, i està prestant serveis, no se li oferirà cap més nomenament de la mateixa borsa de treball.

En cas que una persona estigui treballant a la UdL, amb un nomenament o contracte provinent d'una borsa de treball, i estigui també inclosa en una altra borsa de treball de la UdL de diferent grup, subgrup o categoria professional en el cas de PTGAS F i especialitat en el cas de PTGAS L, únicament se li oferirà un altre nomenament o contracte si és per cobrir un lloc vacant d'un grup, subgrup o categoria professional en què la titulació requerida per a l'accés sigui superior a la titulació del lloc de treball que està ocupant.

4.3 Causes de suspensió de la borsa de treball

En determinats supòsits, els candidats poden rebutjar una oferta de manera justificada, sense que hi hagi cap penalització per la no acceptació.

S'admetran com a causes de suspensió temporal a la borsa de treball, les següents:

   - Estar treballant a una administració pública en el moment de la crida.

   - Incapacitat temporal o hospitalització.

   - Permís per naixement, adopció o acolliment.

   - Si l'oferta de treball pot comportar un risc durant l'embaràs a causa del tipus d'activitat, justificat amb un informe.

   - Cura de fills menors de tres anys o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.

   - Matrimoni o constitució de parella de fet si ha tingut lloc dins dels 20 dies naturals anteriors a l'oferiment o ha de tenir lloc dins dels 20 dies naturals següents.

   - Víctima de violència de gènere.

   - Defunció de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb una limitació temporal de 5 dies.

   - Qualsevol altra causa excepcional i/o aliena a la voluntat de la persona interessada, degudament acreditada i que es pugui valorar com a motiu de suspensió.

Cal acreditar la justificació que motiva la suspensió, presentant la documentació oportuna al Registre de la UdL en un termini màxim de 3 dies hàbils des que la persona candidata és cridada.

La presentació de la justificació comporta que la persona cridada que no accepta l'oferta de forma acreditada, manté la mateixa posició en l'ordre de borsa, fins a una nova crida.

En el supòsit que el motiu de la suspensió a la borsa sigui estar treballant a una administració pública en el moment de la crida, la persona que acrediti aquesta situació, restarà en suspensió de la borsa fins que sol·liciti de nou estar actiu en la borsa per la finalització del nomenament/contracte que tenia vigent en el moment de la crida. Durant aquest període no se li efectuarà cap crida per part de la UdL.

L'incompliment de l'acreditació de les causes de suspensió de la borsa de treball, comporta la no acceptació en els termes previstos en l'apartat 4.2.1.

4.4 Causes d'exclusió de la borsa de treball

Queden excloses de la borsa de treball les persones que incorren en qualsevol d'aquestes causes:

   - Renúncia expressa de la persona interessada a formar part de la borsa de treball presentada al Registre electrònic de la UdL. No s'entén una renúncia a la borsa quan la persona renuncia al lloc de treball per incorporar-se a un altre lloc de treball a la UdL.

   - La pèrdua de condicions per poder prestar serveis a la UdL, d'acord amb la normativa vigent.

   - La no acceptació de 3 ofertes de treball, d'acord amb el previst al punt 4.2.

   - La no presentació, previ requeriment de la unitat de Personal, de la documentació requerida per a la incorporació al lloc de treball.

   - La incompareixença injustificada el dia d'incorporació al lloc de treball.

   - L'acumulació de 2 informes de valoració negatius, d'acord amb el previst al punt 5.

   - Estar sancionat com a conseqüència d'un expedient disciplinari.

   - Haver complert l'edat de jubilació establerta legalment.

Quan es produeix la causa que motiva l'exclusió de la persona de la borsa de treball, s'exclou, s'informa la Comissió de seguiment de les borses i es notifica a la persona interessada.

 

5. Avaluació de les persones incloses en la borsa de treball. Informes de seguiment

Els candidats de les borses cridats per cobrir alguna de les necessitats urgents i temporals que sorgeixin estaran subjectes a una avaluació en els llocs de treball que ocupin.

Per tal d'avaluar l'adequació dels candidats al lloc de treball, s'emetran els següents informes:

   a) Transcorregut dos mesos des del nomenament de personal interí anteriorment, si el nomenament o contracte és inferior i, sempre que superi els 15 dies, s'emetrà un informe de valoració inicial per part del/la cap d'unitat funcional o el/la tècnic/a responsable de la unitat funcional, sobre la valoració de les tasques que desenvolupa la persona al lloc de treball i l'adequació del seu perfil professional a la seva categoria, d'acord amb el formulari previst a l'annex 1 d'aquest Reglament.

Pel que fa al personal laboral, es durà a terme el mateix procediment, no obstant, l'informe del/la cap d'unitat funcional o el/la tècnic/a responsable de la unitat funcional, s'emetrà abans de la finalització del període de prova. Aquest informe es remetrà al/la cap de la unitat de Personal.

Tot l'esmentat, sense detriment pel personal laboral del període de prova regulat en l'art.14 dels Estatuts del Treballador i en les normes que li són aplicables

   b) Un cop la persona deixi d'ocupar el lloc de treball, també s'emetrà un nou informe de valoració per finalització, sempre que hagi transcorregut més d'1 any des del nomenament o contracte. (annex 2)

Aquest informe es remetrà pel cap de la unitat o responsable a la unitat de Personal.

Sense perjudici, dels dos informes anteriors, el/la cap de la unitat on presta serveis la persona temporal, pot emetre un informe sobre aquest treballador/a quan ho consideri necessari.

Els informes han de tenir una valoració mínima de 20 punts per obtenir un informe positiu. En cas que la puntuació no arribi a 20 punts, s'obtindrà un informe negatiu. Si l'informe rebut és negatiu, la unitat de Personal li comunicarà a la persona interessada, la qual podrà presentar al·legacions en el termini de 5 dies naturals.

De l'informe negatiu i les al·legacions se'n donarà trasllat a la Comissió de seguiment de les borses. La Comissió analitzarà el cas, efectuarà els tràmits pertinents i farà una proposta a la Gerència, la qual emetrà una resolució al respecte.

Conseqüències dels informes negatius:

   - Primer informe negatiu: la Comissió avaluarà la possibilitat de canviar el/la treballador/a de lloc de treball, tenint en compte l'existència o no de llocs a ocupar.

   - Segon Informe: es revoca el nomenament o contracte de la persona i se l'exclou de totes les borses de treball de la UdL de les que forma part.

 

6. Comissió de seguiment de la borses de treball

6.1 Creació i composició.

Es crea una Comissió de seguiment de les borses de treball que vetllarà per donar compliment a aquest Reglament.

La Comissió està formada per:

   - El/la gerent/a o persona en qui delegui.

   - El/la director/a de l'Àrea de Personal o persona en qui delegui.

   - Dos representants designats per la Junta del PTGAS funcionari.

   - Dos representants designats pel Comitè d'Empresa del PTGAS laboral.

6.2 Competències.

Les competències de la Comissió de seguiment de les borses de treball seran les següents:

   - Conèixer les convocatòries de noves borses de treball que s'hagin de convocar.

   - Conèixer l'estat de les borses de treball vigents.

   - Conèixer les contractacions que s'han produït, la durada i la tipologia dels contractes.

   - Conèixer els informes de seguiment emesos pels caps de les unitats, en especial els informes negatius, i participar en l'emissió d'una proposta al respecte.

   - Interpretar qualsevol qüestió que pugui plantejar-se respecte a l'aplicació d'aquest Reglament en cas de dubte.

Per a l'exercici de les seves competències, la Comissió de seguiment de les borses es reunirà amb caràcter semestral i, extraordinàriament quan ho sol·liciti qualsevol dels seus membres amb antelació mínim de 15 dies, llevat de qüestions urgents.

 

7. Disposició transitòria

Les borses actuals de treball en les que no queda personal disponible es deixaran sense efectes, publicant una diligència a la seu electrònica de la Universitat.

Un cop constituïda una nova borsa de treball per al mateix accés, grup, subgrup i categoria, les actuals borses de treball quedaran sense efectes.

Pel que fa a l'actual borsa de treball d'auxiliar/administratiu constituïda pel grup 1, quedarà vigent fins que les persones del grup 1 d'aquesta borsa se les nomeni en vacant.

 

8. Disposició derogatòria i final

Aquest Reglament deroga l'anterior i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

ANNEX I

INFORME DE VALORACIÓ INICIAL

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX II

INFORME DE VALORACIÓ PER FINALITZACIÓ

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317278 {"title":"RESOLUCIÓN por la que se hace público el Reglamento de la bolsa de trabajo del personal técnico, de gestión y administración y servicios de la Universidad de Lleida.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317278"} catalunya Anuncios,DOGC,DOGC 2024 nº 9202,Universidad de Lleida https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317278-resolucion-se-hace-publico-reglamento-bolsa-trabajo-personal-tecnico-gestion-administracion-servicios-universidad-lleida https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.