EDICTO relativo a la convocatoria y las bases específicas del proceso de selección por el sistema de concurso-oposición libre para la cobertura definitiva de una plaza de técnico medio en educación social.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29/05/2024 s'han fet públiques la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva d'una plaça de TÈCNIC MITJÀ (EDUCACIÓ SOCIAL), número 14 de la plantilla i dues places de TÈCNIC MITJÀ (TREBALL SOCIAL) número 13 de la plantilla, personal funcionari i constitució d'una borsa de treball específica, aprovat per la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2024.

El termini improrrogable per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la darrera de les publicacions. Les posteriors publicacions es faran a la pàgina web municipal.

 

RECURSOS:

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació o publicació. Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no s'hagués notificat cap resolució, aquest s'entendrà desestimat, i es podrà interposar recurs contenciós-administratiu dins els sis mesos següents. També es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

 

Sitges, 3 de juny de 2024

 

Aurora Carbonell i Abella

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253112 {"title":"EDICTO relativo a la convocatoria y las bases específicas del proceso de selección por el sistema de concurso-oposición libre para la cobertura definitiva de una plaza de técnico medio en educación social.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253112"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Sitges,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253112-edicto-relativo-convocatoria-bases-especificas-proceso-seleccion-sistema-concurso-oposicion-libre-cobertura-definitiva-plaza-tecnico-medio-educacion-social https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.