ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria que deberán regir el proceso selectivo para cubrir interinamente una plaza de técnico/a superior para ocupar el puesto de trabajo de jefe/a de la sección de ingresos y gestión tributaria, por el sistema de concurso-oposición en turno libre.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2024, va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça de tècnic/a superior en règim de personal funcionari interí, d'administració general, subescala tècnica, subgrup A1, adscrita a l'àrea de Serveis Econòmics, per ocupar el lloc de treball de cap de la secció d'Ingressos i gestió tributària, de manera temporal i fins a la cobertura definitiva de la plaça, i la creació d'una borsa de treball.

L'anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 108, número d'edicte 4795, de 4 de juny de 2024.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament d'Olot.

 

Olot, 4 de juny de 2024

 

Josep Berga i Vayreda

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253100 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la convocatoria que deberán regir el proceso selectivo para cubrir interinamente una plaza de técnico\/a superior para ocupar el puesto de trabajo de jefe\/a de la sección de ingresos y gestión tributaria, por el sistema de concurso-oposición en turno libre.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253100"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Olot,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253100-anuncio-aprobacion-bases-convocatoria-deberan-regir-proceso-selectivo-cubrir-interinamente-plaza-tecnico-superior-ocupar-puesto-trabajo-jefe-seccion-ingresos-gestion-tributaria-sistema-concurso-oposicion-turno-libre https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.