ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de renovación y ampliación de la red de abastecimiento de agua en las calles Ramon Llull y Víctor Català de Lliçà d'Amunt.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en sessió del dia 27 de maig de 2024, va aprovar inicialment el Projecte Executiu de Renovació i ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua als carrers Ramon Llull i Víctor Català de Lliçà d'Amunt, amb un pressupost de 640.027'55 euros , IVA exclòs.

Aquest expedient estarà exposat al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies, comptats a partir del següent de l'última publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a examen i, si s'escau al·legacions.

Es pot consultar el projecte a l'enllaç https://www.llicamunt.cat/seu-electronica/informacio-oficial/exposicio-publica

En cas de no produir-se cap al·legació o reclamació durant aquest termini, el projecte es donarà per aprovat definitivament.

 

Lliçà d'Amunt, 3 de juny de 2024

 

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253093 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto ejecutivo de renovación y ampliación de la red de abastecimiento de agua en las calles Ramon Llull y Víctor Català de Lliçà d'Amunt.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253093"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253093-anuncio-aprobacion-inicial-proyecto-ejecutivo-renovacion-ampliacion-red-abastecimiento-agua-calles-ramon-llull-victor-catala-llica-amunt https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.