ANUNCIO relativo a la convocatoria y las bases del proceso selectivo para la cobertura definitiva de tres plazas de educador/a de guardería para el Ayuntamiento de L'Escala.

La Junta de govern local d'aquest Ajuntament en sessió de caràcter ordinari celebrada en data 8 de maig de 2024, va adoptar l'acord d'aprovar la convocatòria i les bases que han de regular el procés selectiu per a la cobertura definitiva de tres places d'educador/a d'escola bressol per a l'Ajuntament de l'Escala.

Les sol·licituds s'adreçaran a la Secretaria de l'Ajuntament, preferentment per mitjans telemàtics o bé amb un model normalitzat que es proporcionarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o al Registre General de la Corporació - Pintor Joan Massanet, 34- en el termini de 20 dies naturals, a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases completes de la convocatòria que regiran la selecció, i també el barem de mèrits corresponents, s'han publicat íntegrament al BOP núm. 95 del 16 de maig de 2024, i al Tauler d'edictes de la corporació i per mitjans electrònics. Els anuncis successius seran publicats exclusivament al tauler d'edictes de la Corporació.

 

L'Escala, 16 de maig de 2024

 

Josep Bofill Testart

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253078 {"title":"ANUNCIO relativo a la convocatoria y las bases del proceso selectivo para la cobertura definitiva de tres plazas de educador\/a de guardería para el Ayuntamiento de L'Escala.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253078"} catalunya administración local,Ayuntamiento de L'Escala,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253078-anuncio-relativo-convocatoria-bases-proceso-selectivo-cobertura-definitiva-tres-plazas-educador-guarderia-ayuntamiento-escala https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.