EDICTO sobre aprobación de las bases y la convocatoria de una plaza de técnico/a de administración especial del Área de Hacienda - Servicios Económicos en comisión de servicios (exp. 1474/2023 -13569).

L'Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2024, va aprovar les bases i convocatòria pública per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic/a d'administració especial del departament d'hisenda-serveis econòmics de l'Ajuntament grup de classificació A1.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de maig de 2024 (CVE 202410098162) es fan públiques íntegrament les bases de la present convocatòria.

El termini de presentació d'instàncies és de vint dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Cubelles, 31 de maig de 2024

 

L'alcaldessa

 

En dono fe

La secretària general

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253077 {"title":"EDICTO sobre aprobación de las bases y la convocatoria de una plaza de técnico\/a de administración especial del Área de Hacienda - Servicios Económicos en comisión de servicios (exp. 1474\/2023 -13569).","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253077"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Cubelles,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253077-edicto-aprobacion-bases-convocatoria-plaza-tecnico-administracion-especial-area-hacienda-servicios-economicos-comision-servicios-exp-1474-2023-13569 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.