EDICTO sobre aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña.

La Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) en la sessió celebrada en data 22 de setembre de 2023, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del CONGIAC, també s'aprovà inicialment el text refós dels estatuts que incorporen les modificacions.

Han ratificat les modificacions estatutàries i el text refós aprovats per la Junta Rectora del CONGIAC els ajuntaments de Vacarisses, Figaró-Montmany, Campdevànol, Tremp, Montornès del Vallès, Olost, Bellpuig, Camprodon, Llanars, Vila-rodona, Sant Llorenç d'Hortons, Lliçà de Vall, Collbató i Sant Vicenç de Montalt. L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor no haratificat degut a l'aprovació el dia 18 de desembre per part de la Junta Rectora de la seva sortida del consorci.

Els ajuntaments han encomanat al consorci la gestió conjunta dels anuncis d'informació pública, als efectes d'una major economia i simplicitat administrativa.

En compliment del que disposen els articles 160, 313 i 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, els referits acords, els estatuts i l'expedient es sotmeten a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el de Girona, el de Tarragona i el de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis del Consorci i a la seva seu electrònica.

L'expedient tramitat, els acords i els estatuts objecte d'informació pública, resten a disposició dels interessats al domicili de l'entitat al carrer Muralla del Carme 22-24 3r 1a 08241 Manresa, Barcelona , així com al web del Consorci www.congiac.com.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant el Consorci dintre del mateix termini d'informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les modificacions dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya esdevindran aprovats definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

 

Manresa, 11 de gener de 2024

 

José Antonio Montero Domínguez

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19971 catalunya Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña,DOGC,DOGC 2024 nº 9135,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19971-edicto-aprobacion-modificacion-estatutos-consorcio-gestion-integral-aguas-cataluna https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.