ANUNCIO sobre creación de una bolsa de trabajo de acompañante de transporte adaptado.

Per Resolució de la Presidència 2024-0179, de data 21 de març de 2024, s'ha resolt convocar el procés de selecció per constituir, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, una borsa de treball d'acompanyant de transport adaptat, grup AP, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d'aquest perfil professional que es doni al Consell Comarcal, d'acord amb les bases aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió del 29 de juliol de 2022 i publicades de manera íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 17 d'agost de 2022 amb codi d'inserció CVE 2022-07197.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial De la Generalitat de Catalunya.

 

Tortosa, 26 de març de 2024

 

Antoni Gilabert Rodríguez

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19968 catalunya administración local,Consejo Comarcal de El Baix Ebre,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19968-anuncio-creacion-bolsa-trabajo-acompanante-transporte-adaptado https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.