ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de un proyecto de obras.

Per decret de presidència núm. 2024/169, de data 18 de març, i pel tràmit d'urgència s'ha aprovat inicialment la modificació del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a l'augment del volum de reserva de l'aigua tractada del sistema d'abastament comarcal "Bages Llobregat" i la millora de les condicions d'abastament del municipi d'Artés, al terme municipal d'Artés.

En compliment amb el que estableix l'article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en matèria d'aprovació de projectes d'obres locals, es sotmet l'acord a informació pública pel termini de 15 dies, per tal que tots aquells que es considerin afectats per l'actuació esmentada puguin formular les observacions i les reclamacions que creguin convenients, entenent-se definitivament aprovat si no se'n formulen.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Consell Comarcal. Així mateix, el projecte modificat estarà a la disposició dels interessats a l'E-tauler del Consell.

 

Manresa, 21 de març de 2024

 

Eloi Hernàndez i Mosella

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19966 catalunya administración local,Consejo Comarcal de El Bages,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19966-anuncio-aprobacion-modificacion-proyecto-obras https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.