ANUNCIO sobre aprobación de las bases y la apertura de la convocatoria del proceso de selección para la cobertura, en régimen de personal laboral fijo, de una plaza de trabajador/a social adscrita al Equipo Básico de Atención Social, y para la constitución de una bolsa de trabajo.

Per acord de Junta de Govern d'aquest Consell Comarcal de data 15 de març de 2024, s'ha aprovat les bases i l'obertura de la convocatòria per cobrir una plaça de treballador/a social en règim de personal laboral fix i per la constitució d'una borsa de treball.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de Província de Lleida número 61, de dia 26 de març de 2024.

S'obra el termini per a la presentació de sol·licituds de participació, que serà de 20 dies hàbils a compte des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació i en la pàgina web del Consell Comarcal, en els termes previstos en l'article 45.1, b) de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

Contra aquestes bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci, davant la Presidència d'aquest Consell Comarcal, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions pública, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Les Borges Blanques, 26 de març de 2024

 

Antoni Villas Miranda

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19965 catalunya administración local,Consejo Comarcal de Les Garrigues,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19965-anuncio-aprobacion-bases-apertura-convocatoria-proceso-seleccion-cobertura-regimen-personal-laboral-fijo-plaza-trabajador-social-adscrita-equipo-basico-atencion-social-constitucion-bolsa-trabajo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.