ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de unión del carril bici entre el paseo marítimo de la playa de El Miracle y la rotonda de la playa Savinosa de Tarragona (exp. 70.23 G626).

Per resolució de la tinenta d'alcalde coordinadora de l'Àrea d'Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia de data 6 de març de 2024 es va aprovar definitivament el projecte d'unió del carril bici entre el Passeig Marítim de la Platja del Miracle i la Rotonda de la Platja Savinosa de Tarragona per import de 271.414,53€ més 56.997,05€ en concepte del 21% d'IVA que suposa un import total de 328.411,58€ redactat pel Sr. Rafael Cabré Villalobos, enginyer industrial de l'empresa E SET SERVEIS D'ENGINYERIA, S.L. i supervisat favorablement pel departament d'Enginyeria de Camins i per la Brigada Municipal.

Aquesta actuació forma part del projecte "Tarragona entre blau i verd" finançat amb fons Next Generation dins de la convocatòria extraordinària 2022 del Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD) (Component 14 Inversions 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) finançat pel Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme i gestionat per la Generalitat de Catalunya.

Dades identificatives del projecte: Exp. SED131/22/000001

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Aquesta resolució es definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva notificació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

 

Tarragona, 7 de març de 2024

 

P. d.

Núria Pallarès Martí

Secretària general

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19960 catalunya administración local,Ayuntamiento de Tarragona,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19960-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-union-carril-bici-paseo-maritimo-playa-miracle-rotonda-playa-savinosa-tarragona-exp-70-23-g626 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.