EDICTO sobre aprobación inicial del Plan de accesibilidad en la vía pública y los transportes del municipio de Santa Margarida de Montbui (exp. 406/2024).

Edicte pel qual es fa públic que l'Ajuntament Ple de sessió ordinària de data 21 de març de 2024, es van adoptar entre d'altres, els següents ACORDS:

 

"Primer.- APROVAR INICIALMENT, el Pla d'Accessibilitat a la via pública i els transports del municipi de Santa Margarida de Montbui, redactat per la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat adscrita a l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.

 

Segon.- SOTMETRE, aquest acord a informació pública durant el termini de TRENTA DIES HÀBILS, (30 dies hàbils), mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, i a la web municipal, als efectes d'examinar-lo i formular al·legacions.

 

Tercer.- CONSIDERAR, que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva, sense necessitat d'ulterior acord.

 

Quart.- ESTABLIR, que, un cop aprovat definitivament, el Pla d'Accessibilitat a la via pública i els transports del municipi de Santa Margarida de Montbui, s'inserirà l'anunci pertinent al BOP, al DOGC, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web Municipal així com també es publicarà de forma permanent a la pàgina web municipal per general coneixement.

 

Cinquè.- DONAR AUDIÈNCIA en el termini 15 dies hàbils del present Pla al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a fi i efecte de la possible presentació de suggeriments, al·legacions o reclamacions, si s'escau.

  

.../..."

 

Santa Margarida de Montbui, 25 de març de 2024

 

Jordi Gasulla Sabaté

Secretari

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19955 catalunya administración local,Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19955-edicto-aprobacion-inicial-plan-accesibilidad-via-publica-transportes-municipio-santa-margarida-montbui-exp-406-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.