ANUNCIO por el que se hace público el Decreto de Alcaldía relativo a la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento de designación discrecional, libre designación, previa acreditación de requisitos y trayectoria profesional de la Dirección de Empleo, Orientación, Economía Social, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès como dirección pública profesional (exp. 3261/2024, doc. 101610/2024).

Per tal de poder prestar els serveis públics, l'Ajuntament, en tant que ens d'àmbit local, té la potestat d'autorganització d'acord amb el que estableix l'article 4. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). Sense perjudici de l'estructura orgànica i funcional a través de la qual es canalitza l'activitat municipal, l'Ajuntament es pot dotar per a la consecució de les seves finalitats, d'una organització administrativa amb un conjunt de departaments i serveis interns de caràcter instrumental, entre d'altres, els serveis de personal  la  funció dels quals és, amb caràcter general, la coordinació i gestió dels recursos humans municipals.

Els articles 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 53.1 i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRMLC), atribueixen al municipi competències en matèria de gestió dels recursos humans.

El Ple municipal, en sessió de data 21 de maig de 2018 va acordar crear l'estructura directiva municipal, modificada per acords de Ple de dates 17 de maig de 2021 i 16 de maig de 2022.

El dia 28 de maig de 2023 es van celebrar les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 207/2023, de 3 d'abril i, el passat 17 de juny de 2023, es va constituir el nou Ajuntament, escollint el regidor, el senyor Josep Mª Vallès Navarro, alcalde president d'aquest Ajuntament.

La constitució del Ple Municipal de l'Ajuntament el dia 17 de juny de 2023 amb la investidura de l'alcalde, ha posat en marxa la formació del govern municipal i, per tant, ha iniciat el primer impuls de les polítiques públiques, l'efectivitat de les quals no pot ser objecte de demora temporal de cap mena. Els desafiaments a què s'enfronta la ciutat, tant immediats com mediats, exigeixen disposar de forma immediata d'una estructura política i d'alta direcció que treballin conjuntament, alineades també amb l'organització administrativa, per garantir i desplegar l'efectivitat de les esmentades polítiques públiques.

En línia amb la tradició institucional d'aquest Ajuntament, i tenint en compte que el disseny estratègic i l'alineament entre la política i la gestió són elements centrals a la Governança Municipal, l'actual equip de govern pretén impulsar la implantació d'un model d'Alta Direcció Pública Municipal que, en plena sintonia amb les finalitats del nivell polític i com a eina necessària per retroalimentar el disseny i l'execució de les polítiques públiques, actuï com a motor de la transformació de les estructures, processos i gestió de persones a l'organització, així com dels sistemes d'informació. Aquest impuls polític es concretarà amb la presentació els pròxims mesos d'un projecte de reglament que reguli l'Alta Direcció Pública Professional de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Per decret d'alcaldia número 3438/2023, de data 6 de juliol, s'aprova l'estructuració de l'Administració municipal executiva, en tinències d'alcaldia i regidories, així com l'establiment de les seves funcions i atribucions, amb la finalitat d'aconseguir una major planificació i eficàcia administrativa i donar compliment als principis constitucionals previstos a l'article 103 de la Constitució espanyola: principi d'economia, celeritat, coordinació i descentralització.

Els Acords de Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de dates 24 de juliol de 2023, 18 de setembre de 2023 i 16 d'octubre de 2023 i 22 de desembre de 2023 acorden modificar la relació de llocs de treball del personal directiu professional de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la voluntat d'incidir en un canvi de tendència general que fa necessària una nova reorganització estructural de les direccions públiques professionals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que permetrà continuar conformant una capa ben definida i diferenciada de les direccions públiques, situades entre l'àmbit polític i l'estructura fonamental i bàsica de l'administració pública.

El Servei de Personal i Organització és el responsable de proveir les places i llocs de treball que contempla la plantilla de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès mitjançant procediments basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que estableixen les lleis de la funció pública.

De conformitat amb el que estableix l'article 13 TRLEBEP i el vigent article 306 TRLRMLC, que conformen el marc normatiu general en què s'insereixen les actuals bases reguladores del procediment de designació discrecional, prèvia acreditació de requisits i de la trajectòria professional, de l'esmentat lloc de Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de San Cugat del Vallès com a direcció pública professional.

De conformitat amb l'article 9.1 e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons allò previst a l'article 21.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, s'estableix la publicació de l'acord al Portal de Transparència.

D'acord amb les finalitats exposades, es procedeix a l'aprovació i publicació de les bases reguladores del procés per a la provisió de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Existeix consignació pressupostària per proveir la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats, amb nivell de destinació 30 i complement específic de 3.490,53 euros/mensuals i una retribució bruta anual de 81.832,14 euros, segons acord de Ple Municipal, celebrat en data 22 de desembre de 2023, de modificació de la relació de llocs de treball del personal directiu professional de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Exp. 14544/2022), a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2024 i següents, que es detallen a continuació:

 

Codi Territorial

Orgànic

Programa

Econòmic

P.A.M.

Descripció

10001460

10300

92000

1010075

01460

Direcció d'Ocupació, Formació, Comerç i Mercats (vacant)

10001469

10300

92000

1600075

01769

Direcció d'Ocupació, Formació, Comerç i Mercats _seguretat social

 

 

Des del servei de Personal i Organització s'han elaborat les bases que hauran de regir el procés abans esmentat, seguint allò establert per la normativa aplicable.

L'expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció Municipal.

Consta a l'expedient que, en data 29 de gener de 2024, la tècnica del Servei de Personal i Organització emet informe favorable sobre les bases i la convocatòria del procés que s'ha detallat anteriorment.

La competència, amb caràcter residual, per a l'adopció d'aquest acord correspon a l'alcalde de conformitat amb el que estableix l'article 21.1 s)  de la LRBRL i, l'article 53.1 u) del TRLRMLC. No obstant, aquesta competència s'ha delegat a la Junta de Govern local mitjançant Decret d'Alcaldia núm. DEC/3453/2023 de data 06.07.2023, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de juliol.

Tanmateix, donada la periodicitat setmanal de les sessions de la Junta de Govern local i la necessitat d'agilitzar el procediment, atesa la necessitat urgent de proveir el citat lloc de treball, amb l'objectiu de poder executar, amb celeritat, el compliment de les polítiques públiques, escau l'avocació d'aquest assumpte en l'Alcaldia, òrgan delegant amb la competència originària.

Els articles 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJ-APC), preveuen la figura de l'avocació d'un assumpte quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient. La resolució ha de ser motivada i notificada a les persones interessades i contra aquesta no escau recurs, sense perjudici del recurs que escaigui contra la resolució del procediment.

En funció del que s'exposa,

 

RESOLC:

 

Primer.- AVOCAR la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el decret d'Alcaldia DEC/3453/2023 de data 06.07.2023, pel que fa referència únicament i exclusiva a l'aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de provisió de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Segon.- APROVAR les bases i la convocatòria per a la provisió de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant el sistema de lliure designació, com a Direcció Pública Professional, que s'adjunten com a Annex.

 

Tercer.- APLICAR el cost de la retribució mensual de la futura provisió de lloc de treball a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2024, i següents, que es detallen a continuació:

 

Codi Territorial

Orgànic

Programa

Econòmic

P.A.M.

Descripció

10001460

10300

92000

1010075

01460

Direcció d'Ocupació, Formació, Comerç i Mercats (vacant)

10001469

10300

92000

1600075

01769

Direcció d'Ocupació, Formació, Comerç i Mercats _seguretat social

 

 

Quart.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

 

Cinquè.- PUBLICAR l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) i a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Sisè.- PUBLICAR al portal de transparència el present acord, de conformitat amb l'article 9.1 e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons allò previst a l'article 21.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

 

 

ANNEX

Bases reguladores i convocatòria del procediment de designació discrecional (lliure designació) amb acreditació prèvia de requisits i trajectòria professional de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia Social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a direcció pública professional.

 

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases és procedir a la convocatòria per a la provisió, pel procediment de designació discrecional (lliure designació), del nivell directiu de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que es configura com a figura de personal directiu professional mitjançant, previ a la designació discrecional, la comprovació dels requisits exigits en aquesta convocatòria i la superació d'una fase del procediment prèvia a la designació consistent en la valoració de la trajectòria professional i curricular del candidats/tes.

La present convocatòria es fa d'acord amb els principis establerts per l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant TRLEBEP), i per l'article 306 del Decret legislatiu 2/2003 , de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (en endavant TRLRMLC).

 

2. Característiques del lloc de treball de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats com a personal directiu professional

2.1. Característiques del lloc de treball a proveir.

- Denominació: Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats.

- Dependència jeràrquica: director/a d'Àrea i/o gerent/a.

- Vinculació: Personal directiu professional, en els termes previstos a l'article 13 del TRLEBEP i 306 del TRLRMLC.

- Règim: Personal funcionari o personal laboral d'alta direcció.

- Grup i subgrup d'accés: A1 o homologat (personal laboral)

- Nivell: 30

- Complement Específic (CE): 3.490,53 euros/mensuals (segons darrera actualització taula retributiva aprovada pel Ple municipal AJT/PLE/16/2023).

- Retribució bruta anual: 81.832,14 euros

- Tipus de lloc: Singular

- Sistema de provisió de lloc: Procediment de designació de personal directiu (lliure designació) previ compliment requisits del lloc i acreditació d'experiència i trajectòria professional

- Classificació: Personal directiu professional.

- Naturalesa: Direcció Pública Professional.

- Titulació: Grau universitari o llicenciatura.

- Nivell de Català: nivell C1 o assimilable

- Nivell de Castellà (nacionals d'altres estats membres de la UE): Nivell B2 (avançat) o assimilable.

- Jornada: Especial (Jornada completa amb plena disponibilitat horària).

- Règim de dedicació: Dedicació exclusiva i sotmetiment al règim d'incompatibilitats aplicable als càrrecs directius de l 'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a la regulació de transparència de Catalunya.

- Cessament: Les causes de cessament seran les previstes en la normativa d'aplicació.

 

3. Missió, funcions i competències

3.1. La seva missió serà desenvolupar, planificar, organitzar, impulsar i avaluar per l'assoliment dels objectius de gestió definits per a la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats, tot gestionant els recursos amb eficàcia i eficiència, planificant estratègicament l'evolució d'aquesta i definint un model de prestació de serveis que tingui com a objectiu final satisfer les necessitats internes, d'acord amb les normatives vigents, amb les directrius polítiques d'Alcaldia i la seva regidoria delegada, i en l'àmbit executiu de l'administració, amb les directrius de la gerència i el consell de direcció.

3.2. Les funcions genèriques del personal directiu, van ser aprovades mitjançant acord del Ple municipal en la sessió AJT/PLE/14/2023 celebrada el dia 18 de setembre de 2023, i són les que es relacionen tot seguit:

- Desenvolupar l'estratègia de l'Ajuntament en les àrees d'activitat relacionades amb les competències de l'àmbit o direcció, definint els objectius de gestió a assolir i controlant i avaluant el seu grau d'assoliment.

- Planificar, organitzar i impulsar l'activitat de l'àmbit per a l'assoliment dels objectius de gestió definits.

- Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec.

- Dirigir, coordinar i supervisar l'elaboració i execució del pressupost de l'àmbit i gestionar els recursos materials i econòmics disponibles.

- Definir, impulsar i liderar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l'Ajuntament.

- Representar l'Ajuntament davant d'altres administracions públiques, empreses, entitats i agents en assumptes relacionats amb les competències de l'àmbit.

- Proposar a alcaldia, a les tinències d'alcaldia i a les regidories corresponents en funció de la matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l'Ajuntament.

- Participar en el Consell de Direcció de l'Ajuntament.

- Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, així com garantir l'aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

3.3. Segons el directori de competències, aprovat mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2015 i actualitzat al febrer de 2018, el perfil competencial P036, corresponent a la Direcció, és el que es relaciona tot seguit:

- Orientació a resultats (OR). Nivell expert.

- Orientació a la persona usuària interna i externa (OP). Nivell avançat.

- Adaptació i aprenentatge permanent (AAP). Nivell avançat.

- Comunicació (C). Nivell avançat.

- Negociació (N). Nivell expert.

- Control emocional (CE). Nivell avançat.

- Iniciativa (I): Nivell avançat.

- Planificació del temps i del treball (PTT). Nivell intermedi.

- Anàlisi i presa de decisions (APD). Nivell expert.

- Treball en equip i transversalitat. (TET). Nivell avançat.

- Gestió de persones (GP). Nivell avançat.

- Lideratge estratègic (LE) Nivell avançat.

 

4. Requisits per a ser admès com a personal candidat

El personal aspirant, per poder ser admès a la present convocatòria, ha de complir els requisits que s'assenyalen a continuació:

a) Ser funcionari/ària de qualsevol Administració Pública de cossos i escales del Grup A, subgrup A1 amb competència professional i experiència en llocs de responsabilitat directiva com a Directiu Públic Professional (DPP) o bé, si és el cas, no funcionari amb competència professional i experiència en llocs de responsabilitat directiva, assimilat al DPP, en organitzacions públiques o privades durant un període mínim de 4 anys.

b) Acreditar titulació en llicenciatura superior (grau universitari).

Altres requisits

c) No pot prendre-hi part el personal funcionari o personal laboral al servei de les administracions públiques que, a conseqüència d'expedient disciplinari, es trobi en situació de suspensió d'ocupació, traslladat d'un lloc de treball o destituït d'un càrrec de comandament, mentre durin els efectes corresponents.

d) No haver estat condemnat/da per cap delicte. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No estar inhabilitat/da per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

f) Tenir coneixements assimilables al nivell C1 de llengua catalana. Acreditable amb el certificat de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o, havent exercit anteriorment posicions anteriors en administracions públiques de Catalunya per un període de com a mínim quatre anys. En cas que no es pugui acreditar cap de les possibilitats anteriorment mencionades, es preveu donar un termini de dos anys al candidat seleccionat per a aportar el certificat C1.

g) Tenir coneixements assimilables a nivell B2 (Avançat) de llengua castellana (els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea). Acreditable amb el certificat B2 corresponent o, havent exercit anteriorment posicions de responsabilitat directiva anteriors en administracions públiques de l'estat per un període de com a mínim quatre anys. En el cas que no es pugui acreditar cap de les possibilitats anteriorment mencionades, es preveu donar un termini de dos anys al candidat seleccionat per a aportar el certificat B2 (Avançat).

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al seu nomenament, excepte el nivell exigit de català o castellà.

 

5. Publicitat de la convocatòria

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès www.santcugat.cat i un anunci d'aquesta convocatòria es farà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La seu electrònica municipal serà el mitjà on es publicaran tots els anuncis relatius a la convocatòria. Tots aquests tràmits de publicació es duran a terme pel procediment d'urgència.

Amb la finalitat de donar a la convocatòria la màxima publicitat, i tenint en compte la urgència per la provisió de la Direcció i els reduïts terminis per a la presentació de sol·licituds, l'Ajuntament, amb caràcter previ a la publicitat formal, podrà difondre a través de la Web corporativa i del Portal de Transparència, si escau, un anunci que anticipi la futura convocatòria de l'esmentat nivell orgànic directiu, en què es facin costar els aspectes més rellevants de la convocatòria i, així mateix, se'n reenviï el contingut puntual a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

 

6. Presentació de sol·licituds, lloc, termini i admissió de persones aspirants

Podran presentar sol·licitud de participació les persones que compleixin els requisits de la convocatòria previstos a la base quarta.

6.1 Documentació a presentar per participar en el procés

a) Instància normalitzada de la sol·licitud.

b) Curriculum vitae, que especificarà, com a mínim:

- Dades personals i de contacte.

- Formació acadèmica reglada.

- Formació complementària.

- Experiència professional en càrrecs directius en el sector públic i privat amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, a l'administració o dins el sector privat o tercer sector, temps de prestació de serveis i detall de les funcions desenvolupades amb indicació de les principals tasques, resultats obtinguts, competències i capacitats desenvolupades.

c) Titulació de grau universitari.

d) Diplomes o documentació acreditativa de la formació complementària.

e) Consentiment escrit, per si la comissió d'avaluació estima convenient contactar amb les organitzacions llistades al CV, on el candidat ha exercit experiència professional anterior.

f) Declaració de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

g) Declaració de no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.

h) Declaració de no incórrer en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

i) Declaració responsable d'exercir el càrrec amb diligent administració, fidelitat, lleialtat i confidencialitat, en els termes i abast establerts a la legislació vigent.

j) Declaració que reuneix totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria de referència i que són certes totes les dades aportades.

k) Declaració conforme accepta el contingut de les Bases que regulen la convocatòria.

Amb la presentació de la instància la persona aspirant signa i declara que reuneix totes les condicions i requisits de participació establerts en aquestes bases i manifesta el seu consentiment per al contacte directe amb les empreses o administracions públiques on el personal candidat ha informat sobre la seva experiència i responsabilitats professionals.

La documentació anterior s'aportarà, si s'escau, amb fitxers en format PDF acompanyant a la instància. La documentació original podrà ser requerida abans del nomenament o de la formalització del contracte d'alta direcció.

Les comunicacions del procés selectiu es faran a través de la seu electrònica i a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

6.2 Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

La instància i la documentació requerida i al·legada, es podrà presentar:

a) Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (https://www.santcugat.cat/web/seu-electronica).

b) De manera presencial a l'Oficina de registre de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

c) També es poden presentar en les oficines de Correus, en la forma reglamentàriament establerta, o per qualsevol altre dels mitjans relacionats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques (LPAC). En aquestes modalitats caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l'organisme receptor, dins dels termini establert a les bases d'aquesta convocatòria per a la presentació d'instàncies a l'adreça electrònica: personal@santcugat.cat.

Les instàncies amb indicació del procés en el qual es participa, s'hauran de presentar en el termini de 7 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat el primer dia hàbil següent.

6.3 Admissió de les persones aspirants

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per part de l'Alcaldia o de la regidoria delegada, en el termini màxim de set dies, es dictarà resolució aprovant les llistes provisionals de candidats admesos i exclosos juntament amb la designació dels membres de la comissió de valoració.

La resolució, amb les llistes completes amb el nom i cognoms de les persones aspirants, es publicarà a la seu electrònica municipal i s'hi mantindrà fins que finalitzi el procés.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que puguin contenir les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, que seran resoltes en el termini no superior a cinc dies, des de la finalització del termini anterior i s'emetrà resolució per l'Alcaldia o de la regidoria delegada de la llista definitiva del personal candidat admès i exclòs, que es publicarà a la seu electrònica municipal en les mateixes condicions que les llistes provisionals.

La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses esdevindrà definitiva si passat el termini previst a l'apartat anterior, no es presenta cap al·legació o reclamació.

 

7. Comissió de valoració

La Comissió de valoració  ha d'estar constituïda per un nombre senar de membres, no inferior a tres titulars i tres suplents, designats per la corporació.

La persona que presideixi l'òrgan de selecció i totes les persones vocals, així com les persones que els supleixin, hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a l'exigit per participar en la convocatòria. Tots el membres de la Comissió, tindran veu i vot.

Addicionalment, si així s'estima convenient, es podrà disposar de personal assessor especialista extern.

La Comissió de valoració queda facultada per a interpretar les presents bases i resoldre els dubtes que es presentin durant el procediment selectiu.

Els membres de la Comissió de valoració hauran d'abstenir-se d'intervenir quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres de la Comissió quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.

 

8. Procediment d'avaluació de la trajectòria professional, curricular i de competències o capacitats associades

S'efectuarà una anàlisi de la documentació aportada per cada persona aspirant sobre la seva trajectòria professional i curricular, també de les capacitats i competències que s'associïn a aquestes. Les valoracions resultants que no obtinguin el reconeixement de candidat o candidata admès, hauran de ser, en tot cas, motivades per escrit d'acord amb els criteris de discrecionalitat tècnica de la Comissió.

Dins de l'apartat de trajectòria professional i curricular es valorarà la trajectòria i coherència curricular que aportin rellevància pel desenvolupament de les tasques i responsabilitats directives a l'administració. La coherència curricular podrà ser contrastada, per la comissió de valoració o assessors de la comissió, amb els resultats obtinguts en anteriors llocs de treball que conformen la trajectòria professional del personal aspirant.

 

Criteris generals per a la valoració de la trajectòria professional i curricular

La Comissió de Valoració, per tal d'elaborar un llistat de persones que hagin superat la fase de valoració de la trajectòria professional i curricular, amb la finalitat d'elevar tals candidatures a l'Alcaldia perquè procedeixi al nomenament o contractació, si escau, pel procediment de designació del personal directiu professional, prèvia acreditacions de requisits i experiència i trajectòria professional, s'ajustarà als següents criteris de valoració:

- Es valorarà preferentment l'experiència directiva, en especial, en els àmbits d'ocupació, orientació, economia social, comerç i mercats, i que tingui relació amb la gestió d'equips interdisciplinaris en la direcció de projectes relacionats amb qualsevol d'ells.

- Dels cursos de postgrau que s'hagin acreditat només es valoraran els que tinguin per objecte, en l'àmbit públic, les àrees d'ocupació, orientació, economia social, comerç i mercats i aquells relacionats amb canvis organitzatius o que específicament formin part de l'àmbit d'acció de la present direcció subjecte a selecció.

- Tota experiència professional en llocs de funcionaris que no tinguin caràcter directiu segons la normativa vigent aplicable de Direcció Pública Professional i les posicions estructurals inferiors a director o de llocs similars a l'activitat privada no es computarà.

També es tindran en compte, altres activitats professionals o curriculars tals com impartició de docència universitària, o en curs de postgrau, participació en projectes internacionals, així com les publicacions efectuades en relació a la matèria objecte d'aquestes bases, tenir coneixements acreditats de nivell avançat, similar al C1 de llengua anglesa, o acreditar haver realitzat formació universitària o de postgrau en anglès, o acreditant a través del CV posicions de responsabilitat tècnica o directiva anteriors en àmbit internacional públic o privat també relacionats amb la matèria del lloc de treball que cal proveir.

La Comissió podrà sol·licitar aclariments de tots aquells aspectes que demani aclarir del candidat i convocar-lo, si escau, per a una entrevista personal.

 

Criteris generals per a la valoració de les capacitats i competències

Les capacitats o competències del personal candidat seran valorades pels membres de la comissió de valoració, en virtut de les competències desenvolupades pel personal aspirant, contrastades mitjançant el curriculum vitae.

La suma de l'experiència professional, la formació específica i les competències o capacitats resultants seran la base sobre la qual es valorarà i raonarà l'estimació o desestimació de la idoneïtat d'un candidat/a per dur a terme les funcions de Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats.

En aquest sentit, la comissió podrà requerir qualsevol mena d'informació complementària al candidat i entrevistar-lo per a l'aclariment d'aquelles qüestions que estimi convenients. Els membres de la comissió podran també requerir una relació de referències al candidat o contactar directament amb les organitzacions on el candidat/ta ha informat sobre l'experiència professional requerida, caldrà en aquest cas, que el candidat/ta aporti el consentiment escrit per a autoritzar a fer aquests contactes, si aquest no s'ha presentat i es considera necessària aquesta referència directa, la candidatura, a consideració de la comissió, no podrà ser valorada en aquest apartat.

Finalment, els membres de la comissió, elaboraran un breu informe sintètic i executiu per a cadascuna de les persones candidates motivant la seva admissió o exclusió, segons correspongui, com a candidat/a per participar en la fase de designació discrecional com a personal directiu professional amb l'objecte de cobrir el lloc de treball objecte de la convocatòria i d'acord amb (i) l'experiència professional (ii) els coneixements acadèmics i (iii) les capacitats i competències que s'entenguin es desprenen o deriven de les anteriors o informacions o, en el seu cas, de les entrevistes efectuades amb el candidat o altres organitzacions i directius de referència.

 

9. Conclusió del procés i lliure designació

El membre de la comissió que actua com a secretari/ària, a la vista de les valoracions, efectuarà una acta de tancament incorporant un llistat de candidats que compleixin amb els requisits i perfil curricular professional sol·licitats i n'exclourà aquells candidats/es que no els compleixin.

En qualsevol cas, la Comissió farà actes de les reunions efectuades.

Finalitzada aquesta tasca, s'entregarà tota la documentació a l'alcalde per tal que aquest adopti els acords oportuns i procedeixi a la designació discrecional d'una de les persones classificades com que han superat la fase d'acreditació de requisits sol·licitats i de l'experiència i trajectòria professional, i fer pública aquesta resolució.

L'alcalde podrà portar a terme, si ho considera oportú, entrevistes personals amb les diferents persones aspirants per tal de concretar extrems del currículum, valorar disponibilitats i determinar altres elements que puguin valorar-se com a rellevants per efectuar el nomenament definitiu o, en el seu cas, de contractació com a personal laboral d'alta direcció, de aquell candidat/a que asseguri l'alineament correcte entre política i gestió, i mitjançant la fase d'acreditació de requisits i avaluació de la seva trajectòria professional hi hagi elements predictius suficients per garantir una gestió exitosa i la idoneïtat de la persona designada per dur a terme l'exercici de les funcions directives del lloc de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats convocat per les presents bases de convocatòria.

Presentació de documents

La persona aspirant proposada per ser nomenada o contractada com a titular de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats, haurà de lliurar al Servei de Personal i Organització en el termini de cinc dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de notificació conforme ha estat el candidat/a seleccionat/da, la documentació següent:

- DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, de la documentació oficial acreditativa del compliment del requisit.

- Títol/s acadèmic/s.

- Altra documentació complementària prevista a la base 6.1.

 

10. Nomenament o contractació com a personal d'alta direcció

L'alcalde és l'òrgan competent per nomenar discrecionalment o, en el seu cas, per formalitzar el contracte d'alta direcció, de la persona lliurament designada entre el personal candidat prèviament admès i que ha superat la fase de compliment dels requisits i l'experiència i trajectòria professional mínima per esser nomenats o, en el seu cas, contractats com personal directiu professional.

D'aquest nomenament o contractació com a personal d'alta direcció es donarà compte al Ple municipal a la primera sessió plenària immediatament posterior a la formalització de la resolució del nomenament o de la formalització del contacte d'alta direcció de titular de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats.

L'alcaldia podrà declarar desert el procés en el supòsit que cap dels perfils es consideri idoni pel desenvolupament de les funcions assignades al lloc de la Direcció d'Ocupació, Orientació, Economia social, Comerç i Mercats.

En aquest cas la resolució haurà de ser motivada en raons de falta d'alineament per dur a terme el projecte de l'equip de govern des la perspectiva política i de gestió.

El personal directiu designat té dret a la inamovibilitat en el lloc de treball, sempre que els resultats de l'avaluació de la gestió duta a terme siguin satisfactoris, i a romandre en el càrrec fins que, un cop finit el mandat en què hagi estat nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que l'havia nomenat. La nova presidència de l'ens local pot, discrecionalment, prorrogar el període d'exercici de les funcions directives per a un altre mandat, o bé convocar un nou procediment de selecció i provisió del lloc de treball.

La designació de la persona titular com a personal directiu professional serà publicat en el DOGC, BOPB, a la web municipal i al Portal de Transparència.

 

11. Protecció de dades

Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent.

Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant "Ref. Protecció de dades" o bé exercir el seu dret a través de la seu electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web:

https://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades

S'informa al personal participant en el present procés que, de conformitat amb l'article 9.1.e) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, seran objecte de publicitat els noms i cognoms de les persones que participen en la convocatòria.

La sol·licitud de participació del personal aspirant en aquest procés selectiu implica que coneix, accepta i assumeix el tractament i publicitat de les dades personals esmentades.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD) el Reglament General de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i al Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de la Administració Electrònica (ENS) la persona nomenada/contractada tindrà l'obligació de mantenir en tot moment la màxima confidencialitat i el secret professional respecte a les dades de caràcter personal i a qualsevol altre tipus de dades, documents o informació a les que tingui accés en virtut de les funcions que li siguin assignades a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i a oferir la màxima col·laboració per a l'efectiva implementació de les mesures establertes per assegurar el correcte compliment de la vigent legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tanmateix, la persona nomenada/contractada es compromet a no difondre, publicar ni comunicar a cap persona o entitat pública o privada les dades personals o dades d'altra índole de caire confidencial contingudes en els tractaments de dades de l'Ajuntament de Sant Cugat, ni directament ni a través de terceres persones o empreses, ni posar-la a disposició de tercers, sense l'autorització prèvia de l'Ajuntament, d'acord amb les polítiques de protecció de dades, seguretat de la informació i gestió documental aprovades a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

La persona nomenada/contractada es compromet igualment a complir amb les mesures de seguretat vigents i en especial amb la Política de Seguretat de l'Ajuntament i les normes, procediments i instruccions establertes per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en quant a ús i tractament de la informació.

Per altra banda, es compromet a vetllar per la seguretat, conservació, manteniment i no sostracció o eliminació de la documentació i les dades, a les que es tingut accés o s'hagin elaborat en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb la política de seguretat i de gestió documental d'aplicació a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; i, així mateix, a vetllar pel retorn de tota la documentació i les dades, en el moment de finalitzar la relació amb l'Ajuntament d'acord a la política de gestió documental, seguretat de la informació i protecció de dades personals d'aplicació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Igualment, es compromet a no realitzar manifestacions, ni dins ni fora de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que puguin perjudicar o danyar la imatge d'aquest, la reputació dels seus serveis, o la dels seus òrgans, ja siguin de govern, directius o empleats.

Tanmateix, la persona nomenada/contractada expressament reconeix que el compliment de confidencialitat constitueix una de les seves principals obligacions. Per tant, l'incompliment d'aquesta obligació, serà constitutiu d'incompliment contractual greu i culpable, susceptible de ser sancionat amb l'acomiadament disciplinari.

Atesa la gran importància que per l'Ajuntament té el compromís de confidencialitat, la persona nomenada/contractada que té aquesta obligació tindrà una durada indefinida en el seu compliment i romandrà vigent fins i tot després de la finalització del seu nomenament o contracte.

 

12. Règim de recursos

Les llistes definitives de persones admeses i excloses, la convocatòria i les bases, i altres documents, si escau que es derivin d'aquest procés, podran ser objecte d'impugnació, d'acord amb la Llei 39/2015 d'1 d'octubre (en endavant LPACAP) mitjançant recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit dictats per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament o per l'òrgan en qui delegui, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar potestativament, d'acord amb l'article 123 de la LPACAP, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, o bé podran interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la Comissió de Valoració, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant l'autoritat que hagi nomenat als membres de la Comissió de Valoració.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si és el cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la LPACAP, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Cugat del Vallès, 19 de març de 2024

 

Carles Brugarolas i Conde

Tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19953 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19953-anuncio-se-hace-publico-decreto-alcaldia-relativo-aprobacion-bases-reguladoras-convocatoria-procedimiento-designacion-discrecional-libre-designacion-previa-acreditacion-requisitos-trayectoria-profesional-direccion-empleo-orientacion-economia-social-comercio-mercados-ayuntamiento-sant-cugat-valles-como-direccion-publica-profesional-exp-3261-2024-doc-101610-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.