EDICTO sobre aprobación del avance de planeamiento de la modificación puntual del PGOU de Pineda de Mar referida al sector PP10, Plan parcial de El Torrent dels Frares, y al sector PP11, Plan parcial Noroeste (exp. 2189/2024, doc. 44325/2024).

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 18 de març de 2024, va acordar, entre d'altres, l'acord següent:

 

«Primer. Assumir la iniciativa de la proposta presentada pels propietaris dels sectors PP10 i PP11 per la qual sol·licita la tramitació de l'Avanç de la modificació puntual del PGOU de Pineda de Mar, de conformitat amb el que disposa l'article 107.4 del Reglament de la llei d'Urbanisme en el termes previstos en l'article 101 TRLU., atesa la concurrència entre l'interès públic i el privat.

 

Segon. Aprovar el document d'Avanç de planejament de Modificació Puntual del PGOU de Pineda de Mar referida al Sector PP10, Pla Parcial Torrent dels Frares i Sector PP11 Pla Parcial Nord-oest que inclou:

a_ Els objectius i els criteris generals del pla

b_Objectius i criteris urbanístics, ambientals i socials

c_Característiques bàsiques de la proposta d'ordenació

d_El Document ambiental, document inicial estratègic estratègic, DIE

e_L'apartat de vialitat on contempla l'execució de la rotonda que serà prèvia o simultània al desenvolupament dels sectors.

 

Tercer. Trametre la documentació d'Avanç i el document ambiental estratègic al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè emeti informe urbanístic i territorial i a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona perquè emeti el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic de l'avanç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística PP10-PP11 de Pineda de Mar, previst a l'article 86.bis del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i l'article 20 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes amb les modificacions operades per la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

 

Quart. Sotmetre l'avanç i el document ambiental estratègic, a informació pública reglamentària durant un termini d'un mes, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un dels diaris de més divulgació, al tauler d'anuncis electrònic i web municipal (portal de transparència), per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d'aquest Ajuntament.

 

Cinquè. Informar que la Modificació Puntual del PGOU de Pineda de Mar referida al Sector PP10, Pla Parcial Torrent dels Frares i Sector PP11 Pla Parcial Nord-oest haurà de contenir les consideracions següents:

a_En relació a la proposta de zona verda a l'extrem nord del PP11 caldrà garantir la connexió amb la xarxa de camins rurals recollits al PMUS i permetre la seva continuïtat amb la trama urbana existent

b_PP10-b, l'ordenació haurà de garantir la continuïtat dels carrers de la Cierva i Peral, així com la seva connexió al carrer Novel, per tal de garantir una millor disposició de les peces industrials.

c_Es considera la disminució del grau de curvatura del viari principal ( Carrer Nobel ) a l'extrem est del PP11, de forma que les illes de teixit industrial existent, a cavall del sector PP11 i l'actual polígon industrial esdevinguin peces mes regulars i de major dimensió.

d_L'actual PGOU, estableix una línia de no edificació al llarg del vial de connexió amb la C-32 que caldrà mantenir.

e_Considerar una major separació dels habitatges unifamiliars aïllats situats a l'extrem est del PP11, per la seva manifesta incompatibilitat amb l'ús industrial. La mateixa consideració es fa per als habitatges del PP10a que estan en contacte amb les naus del PP10b.

f_ PP10-b, es considera la possibilitat que els viaris de connexió entre zones verdes siguin sensiblement mes amples per facilitar l'accessibilitat i connectivitat.

g_Caldrà tenir en compte les determinacions de la modificació puntual del PGOU en tràmit relativa als usos del polígon industrial de mas Roger.

h_Caldrà tenir en compte les determinacions del PMUS

i_Caldrà tenir en compte les determinacions del pla d'accessibilitat.

 

Sisè. Autoritzar a l'alcalde de la corporació tan àmpliament com sigui menester per executar el present acord.»

 

Pineda de Mar, 20 de març de 2024

 

Xavier Amor Martín

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19947 catalunya administración local,Ayuntamiento de Pineda de Mar,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19947-edicto-aprobacion-avance-planeamiento-modificacion-puntual-pgou-pineda-mar-referida-sector-pp10-plan-parcial-torrent-frares-sector-pp11-plan-parcial-noroeste-exp-2189-2024-doc-44325-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.