EDICTO sobre el acuerdo relativo a desistir y concluir el procedimiento de modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal PP10 y PP11 (exp. 1045/2020, doc. 45324/2024).

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 18 de març de 2024, va procedir, a l'aprovació de la següent proposta d'acord, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:

 

«Primer. Desistir i declarar conclòs el procediment en tràmit relatiu a la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PINEDA DE MAR, referida al Sector PP10, Pla Parcial Torrent dels Frares i Sector PP11 Pla Parcial Nord-oest, aprovat provisionalment per acord de Ple de 29 de maig de 2009, aprovada la verificació del text refós en data 27 d'abril de 2020 pel Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar i suspesa la tramitació de l'aprovació definitiva per acord de la CUTB de data 10 de juliol de 2020 per la presentació d'un nou avanç que s'ajusta a l'interès públic d'acord amb els motius recollits a la part expositiva.

 

Segon. Procedir a l'arxiu de les actuacions.

 

Tercer. Notificar la present resolució als interessats i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran circulació, a la web municipal i al portal de transparència.»

 

Pineda de Mar, 20 de març de 2024

 

Xavier Amor Martín

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19946 catalunya administración local,Ayuntamiento de Pineda de Mar,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19946-edicto-acuerdo-relativo-desistir-concluir-procedimiento-modificacion-puntual-plan-ordenacion-urbanistica-municipal-pp10-pp11-exp-1045-2020-doc-45324-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.