ANUNCIO relativo al Decreto de Alcaldía 399/2024, de modificación del instrumento plurianual (exp. 4308620002-2023-0004098).

DECRET

Expedient: 4308620002-2023-0004098

 

Rectificació abast de l'instrument plurianual de planificació dels recursos humans amb la finalitat d'incorporar 4 places addicionals en l'oferta d'ocupació pública fonamentada en la taxa de l'article 20.Dos 4 de la LPGE 2023

 

Fets

Vist que en data 14/02/2023 es va dictar la Resolució d'Alcaldia 2023/1219 en la qual s'aprovava l'Instrument de planificació plurianual que s'adjunta com a ANNEX, i que justifica l'autorització de la taxa específica en els termes de l'art. 20 Dos. 4 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l' Estat per a l'any 2023, així com la taxa específica corresponent que ha de permetre la convocatòria, mitjançant el sistema del concurs-oposició o el que en Dret procedeixi, per a proveir amb caràcter definitiu (nomenament com a funcionari/ària de carrera o contractació com a laboral fix de l'Ajuntament de Montblanc) els llocs de treball referits en l'esmentat annex.

Vist que l'oferta i autorització de la taxa específica fonamentada en la citada Resolució d'Alcaldia va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 22/12/2023 i número 9066 així com en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del mateix dia.

Vist que consta en l'expedient que l'esmentada oferta i autorització de la taxa específica fonamentada en la citada Resolució d'Alcaldia va ser notificada a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya així com al llavors Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (ara Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública).

Vist que posteriorment a les actuacions descrites en els apartats anteriors, l' Ajuntament de Montblanc va considerar la inclusió de 4 places addicionals, susceptibles de ser incloses en la taxa específica de l'article 20. Dos 4 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l' Estat per a l' any 2023.

Vist l'informe emès per la Intervenció i la Secretaria municipals en data 05/02 /2024 en el que exposen la viabilitat jurídica de procedir a la modificació de l' oferta d'ocupació, en el sentit d'incloure 4 places més dins la taxa específica, atenent a les circumstàncies de dret i de fet concurrents.

Vist que consta en l'expedient acta de les meses de negociació amb els i les representats dels i les treballadores de l'Ajuntament de Montblanc, subscrita pel Secretari municipal, i que han tingut per objecte exposar la necessitat de procedir a modificar l'instrument i taxa específica per tal de que passi a incloure 4 places addicionals.

Vist que resulta del tot imprescindible procedir a la inclusió dels següents llocs de naturalesa estructural, atenent a les funcions o tasques que desenvolupen i al règim competencial que té assignat aquesta Corporació Local:

 

PERSONAL FUNCIONARI:

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG10")

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG11")

- TÈCNIC/ ESPECIAL SUPERIOR (codi lloc "AE3")

 

PERSONAL LABORAL:

- OFICIAL DE PRIMERA (codi lloc "BRI5")

 

Vist que les places descrites están previstes en la plantilla de personal per a l' any 2024 i compten, a data actual, amb l'adequada i suficient consignació pressupostària en l'estat de despeses del Pressupost per aquest exercici. Vistes les competències que m'atorga l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Fonaments de dret

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l' any 2023 (d'ara en endavant, LPGE 2023).

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (d'ara en endavant, Llei 20/2021)

Els articles 37.1.c) i 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (d'ara en endavant, TREBEP).

Les lletres g), h) i s) de l'article 21.1 Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim Local (d'ara en endavant, LRBRL)

Les lletres h), i) i u) de l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (d'ara en endavant, TRLMRLC)

 

En conseqüència, RESOLC:

 

Primer.- MODIFICAR l'instrument de planificació plurianual contingut com a Annex de la Resolució d'Alcaldia 2023/1219, de 14/02/2023, per tal d'inclourehi 4 places addicionals, amb el següent detall:

 

PERSONAL FUNCIONARI:

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG10")

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG11")

- TÈCNIC/ ESPECIAL SUPERIOR (codi lloc "AE3")

 

PERSONAL LABORAL:

- OFICIAL DE PRIMERA (codi lloc "BRI5")

 

Segon.- MODIFICAR la taxa específica autoritzada per l'article 20 Dos 4 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l' Estat per a l' any 2023, per tal que l'oferta pública d'ocupació incorpori les places:

 

PERSONAL FUNCIONARI:

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG10")

- AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'INTERVENCIÓ (codi lloc "AG11")

- TÈCNIC/ ESPECIAL SUPERIOR (codi lloc "AE3")

 

PERSONAL LABORAL:

- OFICIAL DE PRIMERA (codi lloc "BRI5")

 

Tercer.- ORDENAR que aquesta Resolució d'Alcaldia es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona així com que sigui notificada al Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

Règim de recursos: Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

 

Montblanc, 25 de març de 2024

 

Oriol Pallissó Balanyà

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19940 catalunya administración local,Ayuntamiento de Montblanc,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19940-anuncio-relativo-decreto-alcaldia-399-2024-modificacion-instrumento-plurianual-exp-4308620002-2023-0004098 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.