EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y a los usos del agua en situación de sequía (exp. núm. X2024003496).

El Ple de l'Ajuntament del Masnou, en la sessió ordinària de data 21 de març de 2024 va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, la qual quedarà sotmesa a informació pública per un període de trenta dies hàbils.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'expedient d'aprovació de l'Ordenança es podrà consultar a la Unitat d'Urbanisme de l'Ajuntament del Masnou, situada en la segona planta del carrer Tomàs Vives, núm. 4, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h i al portal de transparència de la web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària. Igualment es publicarà en l'e-tauler.

Les reclamacions i al.legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

El Masnou, 25 de març de 2024

 

Jaume Oliveras i Maristany

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19935 catalunya administración local,Ayuntamiento de El Masnou,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19935-edicto-aprobacion-inicial-ordenanza-municipal-reguladora-medidas-aplicables-abastecimiento-agua-potable-usos-agua-situacion-sequia-exp-num-x2024003496 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.