ANUNCIO sobre aprobación de una modificación de puestos de trabajo del catálogo de puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y directivo de este Ayuntamiento para el año 2024.

La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, Mobilitat i Recursos Humans, en sessió AJT/JGL/11/2024 de 21 de març , va aprovar, entre d'altres el següent acord:

 

Primer.- APROVAR la modificació i la supressió dels llocs de treball del Catàleg de Llocs de treball del personal funcionari, laboral i directiu d'aquest Ajuntament i, en relació a l'actual catàleg vigent, de la següent manera:

 

1.MODIFICAR els nou llocs de treball següents, i les seves fitxes corresponents:

 

CODI FITXA

LLOC DE CATÀLEG

LLOC DE TREBALL

GRUP I NIVELL

PROPOSTA DE CANVIS

PL070000

Agent/a

Agent/a

C1 06 16

CONDICIONS DE TREBALL (eliminar l'apartat C)

PL060000

Caporal/a

Caporal/a

C1 05 18

CONDICIONS DE TREBALL (eliminar l'apartat C)

PL050000

Sergent/a

Sergent/a

C1 04 21

FUNCIONS (afegir)

PL040000

Sots-inspector/a

Sots-inspector/a

C1 03 22

FUNCIONS (afegir)

PL030000

Inspector/a

Inspector/a

A2 03 23

FUNCIONS (afegir)

PL020000

Intendent/a

Intendent/a

A1 02 24

FUNCIONS (afegir)

PL020001

Intendent/a major

Intendent/a major

A1 01 26

FUNCIONS (afegir)

OC041058

Cap de Secció -Nivell 2

Cap de Secció de Planificació i Gestió de la Mobilitat

A1/A2 02 24

FUNCIONS, NIVELL (de 22 a 24), LLOC DE CATÀLEG (de Cap de Secció-Nivell 3 a Cap de Secció-Nivell 2), i CODI FITXA (de OC042006 a OC041058)

OC041004

Cap de Secció - Nivell 2

Director/a del Museu de l'Hospitalet

A1 02 24

FUNCIONS i DENOMINACIÓ (abans Cap de Secció de Patrimoni Cultural)

 

 

Les nou fitxes que s'aproven, amb les modificacions esmentades, són les següents: fitxa PL070000 doc. Aupac núm. 107750/2024; fitxa PL060000 doc. Aupac núm. 107765/2024; fitxa PL050000 doc. Aupac núm. 107768/2024; fitxa PL040000 doc. Aupac núm.107777/2024; fitxa PL030000 doc. Aupac núm. 107783/2024; fitxa PL020000 doc. Aupac núm. 107803/2024; fitxa PL020001 doc. Aupac núm. 107807/2024 ; fitxa OC041058 doc. Aupac núm. 107828/2024 i fitxa OC041004 doc. Aupac núm. 108341/2024.

 

2. SUPRIMIR del Catàleg de Llocs de treball de personal funcionari, laboral i directiu, els llocs de treball i les seves fitxes corresponents, següents :

 

CODI FITXA

DENOMINACIÓ DEL LLOC

LLOC DE CATÀLEG

CATEGORIA I NIVELL

ON051011

Director/a del Museu d'Història

Cap de Negociat- nivell 2

A1/A2 04 21

 

 

CODI FITXA

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE CATÀLEG

CATEGORIA I NIVELL

BB360000

Adjunt a la Direcció de l'Oficina Tècnica de Planificació Territorial

A2/C1 03 22

SI070000

Assessor/a de Medi Ambient

A1 00 28

ON061000

Cap d'Oficina -nivell 2-

A2/BC/C1 05 18

OC070000

Cap de la Unitat Fiscal

A1 01 26

SI130000

Coordinador/a de Projecte

A1 00 28

ON070000

Director/a Programa Cooperació i Solidaritat

C1/C2 05 18

OA050000

Gerent de Serveis Municipals

A1 00 28

BB090000

Infermer/a

A2 04 20

BC380000

Tècnic/a Administratiu/va de Gestió de Nòmines i Seguretat Social

C1/C2 06 16

BA430000

Tècnic/a Lletrat/da de Contractació

A1 01 26

BB400000

Tècnic/a Mitja/na Responsable en Gestió de Personal

A2 05 18

BA140003

Tècnic/a Superior de Promoció Comercial

A1 04 21

 

 

- La supressió d'un lloc de catàleg del personal laboral:

 

CODI FITXA

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE CATÀLEG

CATEGORIA I NIVELL

BA113000

Tècnic/a de Gestió - Responsable de Programa

A1/A2 04 21

 

 

- La supressió d'un lloc de catàleg del personal directiu:

 

CODI FITXA

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE CATÀLEG

CATEGORIA I NIVELL

OD030000

Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària

A1 00 30

 

 

Les quinze fitxes a suprimir s'adjunten a l'expedient al doc. Aupac núm. 108365/2024.

Cosa que es fa pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de març de 2024

 

Margarida Rodríguez Lleonart

Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans

(Decret 4465/2019, de 22 de maig)

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19932 catalunya administración local,Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19932-anuncio-aprobacion-modificacion-puestos-trabajo-catalogo-puestos-trabajo-personal-funcionario-laboral-directivo-ayuntamiento-ano-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.