ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de derribo de las edificaciones de la calle Verge de les Neus, núm. 16.

Aprovat definitivament per l'Ajuntament de la Canonja, mitjançant Decret de l'alcaldia de data 26 de març de 2024, el Projecte d'enderroc de les edificacions de la finca Verge de les Neus 16, redactat pels serveis tècnics municipals, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 30.744,40€, més un 21% d'IVA, que puja a 6.456,32€, es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

La Canonja, 26 de març de 2024

 

P. d. s.

Daniel Sánchez Miguel

Secretari

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19918 catalunya administración local,Ayuntamiento de la Canonja,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19918-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-derribo-edificaciones-calle-verge-neus-num-16 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.