EDICTO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2024.

Es fa públic que la Junta de Govern Local de la Corporació de data 25 de març de 2024 ha aprovat l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Banyoles per l'any 2024, que comprèn les places següents:

 

PLANTILLA FUNCIONARIS

NÚM.

PLAÇA

ESCALA

SUBESCALA

GRUP

SISTEMA SELECTIU

1

TÈCNIC MIG SERVEIS A LES PERSONES

Adm. Especial

Grau Mitjà

A2

Concurs oposició

1

TÈNCIC MIG SERVEIS EDUCATIUS

Adm. Especial

Grau Mitjà

A2

Concurs oposició

2

EDUCADORS/ES SOCIALS

Adm. Especial

Grau Mitjà

A2

Concurs oposició

1

TREBALLADORS/ES SOCIALS

Adm. Especial

Grau Mitjà

A2

Concurs oposició

2

TÈCNICS/QUES PROGRAMES SOCIALS

Adm. Especial

Grau Mitjà

A2

Concurs oposició

1

AGENT

Serveis especials

Bàsica

C1

Concurs oposició

 

PLANTILLA LABORALS

NÚM.

PLAÇA

CATEGORIA

GRUP

SISTEMA SELECTIU

1

CONSERGE ESPORTS

Personal oficis

E-AP

Concurs oposició

 

TORN PROMOCIÓ INTERNA

 

PLANTILLA FUNCIONARIS

NÚM.

PLAÇA

ESCALA

SUBESCALA

GRUP

SISTEMA SELECTIU

1

ADMINISTRATIU/VA

Adm. General

Administrativa

C1

Concurs oposició

1

TÈCNIC/A SUPERIOR HABITATGE

Adm. Especial

Tècnica

A1

Concurs oposició

1

TECNIC/A SUPERIOR SERVEIS A LES PERSONES

Adm. Especial

Tècnica

A1

Concurs oposició

1

CAPORAL

Serveis especials

Bàsica

C1

Concurs oposició

 

PLANTILLA LABORALS

NÚM.

PLAÇA

CATEGORIA

GRUP

SISTEMA SELECTIU

1

TÈCNIC/A AUXILIAR RÀDIO

Tècnic/a auxiliar

C1

Concurs oposició

 

 

Contra aquest acord es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació.

Tanmateix, es podrà interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que es consideri convenient i que legalment correspongui.

La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateix, l'acció administrativa perquè l'acte administratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.

 

Banyoles, 25 de març de 2024

 

Miquel Noguer Planas

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19911 catalunya administración local,Ayuntamiento de Banyoles,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19911-edicto-aprobacion-oferta-publica-empleo-ano-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.