EDICTO sobre aprobación inicial y exposición pública de las bases reguladoras de las becas de apoyo a la creación de Balaguer 2024 (exp. 257/2024).

L'Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 21 de març de 2024, va aprovar inicialment les bases de les beques de suport a la creació de Balaguer 2024.

La qual cosa es fa pública per un termini mínim de trenta dies hàbils, a través d'un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït reclamacions, l'esmentat acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 26 de març de 2024

 

Lorena González Dios

Paera en cap

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19910 catalunya administración local,Ayuntamiento de Balaguer,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19910-edicto-aprobacion-inicial-exposicion-publica-bases-reguladoras-becas-apoyo-creacion-balaguer-2024-exp-257-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.