ANUNCIO sobre la fusión de dos sociedades.

En compliment del que disposa l'article 10 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, sobre modificacions estructurals de societats mercantils i l'article 94.5 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya, es fa públic que l'Assemblea General de socis d'«AGROPECUÀRIA CATALANA S.C.C.L.» celebrada el dia 20 de març de 2024, ha aprovat l'acord de fusió per absorció de la societat «PINALLET S.A.», (societat absorbida), adquirint «AGROPECUARIA CATALANA S.C.C.L.» (societat absorbent), per successió universal, tot el patrimoni de la societat absorbida i subrogant-se en tots els drets i obligacions d'aquesta, que s'extingeix mitjançant la seva dissolució sense liquidació, en els termes i condicions establerts en el Projecte comú de Fusió subscrit pels òrgans d'administració de les societats intervinents en data 13 de desembre de 2023.

La fusió es realitza conforme a l'article 53 del Reial Decret-llei 5/2023, en tractar-se d'una fusió per absorció en la qual la societat absorbida està íntegrament participada per l'entitat absorbent.

Aquesta fusió no té conseqüències per a l' ocupació.

Així mateix, es fa constar el dret que assisteix als socis i creditors de les societats participants en la fusió a obtenir el text íntegre dels acords adoptats i els balanços de fusió; així com el dret d'oposició que assisteix als creditors en els termes previstos a l'article 13 del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, sobre modificacions estructurals de societats mercantils i l'article 96 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de Catalunya.

 

Sant Fruitós de Bages, 21 de març de 2024

 

Xavier Ventura Vinyals

President del Consell Rector d'AGROPECUÀRIA CATALANA S.C.C.L. i representant persona física d'aquesta entitat com a administradora única de la societat PINALLET S.A.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19637 catalunya Agropecuaria Catalana, SCCL,DOGC,DOGC 2024 nº 9132,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19637-anuncio-fusion-dos-sociedades https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.