ANUNCIO sobre aprobación inicial del Reglamento de autorización del uso de la marca Montseny Reserva de la Biosfera, publicado en el BOPB de 19.3.2024, y someter el expediente al trámite de información pública.

Anunci pel qual es fa públic per a general coneixement que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 29 de febrer de 2024, va adoptar, entre d'altres, els acords d'aprovar inicialment el Reglament d'autorització de l'ús de la marca Montseny Reserva de la Biosfera, publicat al BOPB de 19 de març de 2024, així com el de sotmetre'ls al tràmit d'informació pública, prèvia la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis electrònic de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils, durant el qual podran presentar-se les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que es considerin pertinents.

La consulta es pot efectuar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, a través de l'enllaç https://seuelectronica.diba.cat/csv.asp?codiCSV=96feae1dee78973571c3) introduint el codi segur de verificació (CSV): 96feae1dee78973571c3

El termini d'informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, reclamacions i suggeriments, finalitzarà el proper dia 3 de maig de 2024, data en què es compliran els trenta dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que recull el text dels acords adoptats i que ha tingut lloc el dia 19 de març de 2024.

 

Barcelona, 21 de març de 2024

 

Fernando Gonzalo Sanchez

Secretari delegat

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19634 catalunya administración local,Diputación de Barcelona,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19634-anuncio-aprobacion-inicial-reglamento-autorizacion-uso-marca-montseny-reserva-biosfera-publicado-bopb-19-3-2024-someter-expediente-tramite-informacion-publica https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.