ANUNCIO sobre aprobación del calendario laboral y régimen de vacaciones, jornada y horario del personal al servicio del Ayuntamiento (exp. 50/2024/SQRRHH).

En data 18 de març de 2024, s'ha publicat al BOPB, l'acord de la Junta de Govern Local de data 05 de març de 2024, on s'aprova l'acord següent:

Calendari laboral i el règim de vacances, jornada i horari, del personal al servei de l'Ajuntament, per l'any 2024.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

 

Sant Quirze del Vallès, 20 de març de 2024

 

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19618 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19618-anuncio-aprobacion-calendario-laboral-regimen-vacaciones-jornada-horario-personal-servicio-ayuntamiento-exp-50-2024-sqrrhh https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.