ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de la franja perimetral de protección de incendios de la torre de telecomunicaciones de Sant Iscle de Vallalta (exp. 2024/415, ref. 019-2024).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en la sessió ordinària de data 18 de març de 2024, ha aprovat inicialment, per unanimitat, el "Projecte de la franja perimetral de protecció d'incendis de la torre de telecomunicacions de Sant Iscle de Vallalta", amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 4.082,63 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 857,35 euros, total amb IVA inclòs 4.939,98 euros.

El projecte esmentat se sotmetrà a informació pública mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt-Avui i, en el tauler d'anuncis de la Web municipal, per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC, el qual s'entendrà elevat a definitiu si no es presenten al·legacions en aquest termini, quina aprovació definitiva s'ha de publicar en el BOP, en el DOGC, en un diari i, en el tauler d'anuncis de la Web municipal.

El projecte es pot consultar a la següent adreça electrònica:

https://www.santiscle.cat/exposicio-publica/aprovacio-inicial-del-projecte-de-la-franja-perimetral-de-prevencio-dincendis-de-la-torre-de-telecomunicacions.html#

 

Sant Iscle de Vallalta, 20 de març de 2024

 

Eduard Turon i Mainat

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19616 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Iscle de Vallalta,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19616-anuncio-aprobacion-inicial-proyecto-franja-perimetral-proteccion-incendios-torre-telecomunicaciones-sant-iscle-vallalta-exp-2024-415-ref-019-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.