EDICTO sobre modificación de los Estatutos de la entidad mercantil Genera Mitjà Propi Ripollet, SL (exp. 2022/7896).

Es fa públic que, en sessió plenària de data 29 de febrer de 2024, s'acordà aprovar sotmetre a consulta pública la modificació dels articles 2, 11 i 16 dels estatuts de l'entitat mercantil GENERA mitjà propi Ripollet SL, en els següents termes:

 

Incloure a l'article 2 Objecte de la societat el següent paràgraf:

" La gestió del servei de vigilància i control d'aparcament tant en la via pública com en edificacions o espais municipals a tal efecte. Serveis auxiliars de suport a activitats promogudes per l'ajuntament, a l'espai públic o equipaments municipals, com ara obertura i tancament d'instal·lacions, 4/4 serveis de sonorització i/o tramoista, custòdia de claus i alarmes i la resta de necessitats bàsiques vinculades al desenvolupament de les activitats que es desenvolupen a cada un dels equipaments municipals."

 

Incloure a l'article 11. Regim de funcionament i convocatòria. " La Junta General atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma: a. presencial, amb assistència exclusivament física b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'alguna o algunes de les persones sòcies o c. exclusivament de forma telemàtica. Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de junta a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la llei de Societats de Capital o aquest estatuts".

 

Incloure a l'article 16. Constitució. "El consell d'administració atenent a la presència física o telemàtica es podrà celebrar de forma: a. presencial, amb assistència exclusivament física b. Híbrida, amb possibilitat d'assistència telemàtica d'algun o alguns dels membres del consell o c. exclusivament de forma telemàtica. Correspon a l'òrgan d'administració decidir en cada cas el tipus de consell a celebrar, haurà de fer-se constar a l'anunci de la convocatòria junt amb la resta de circumstàncies exigides per cada cas per la llei de Societats de Capital o aquest estatuts."

 

L'expedient es troba sotmès a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent de la darrera publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'Edictes i a través de la pàgina web municipal (www.ripollet.cat), amb l'objectiu de recollir opinions, propostes o suggeriments de conformitat amb allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La consulta es podrà efectuar al Tauler d'Edictes a la seu electrònica municipal, al portal web municipal (www.ripollet.cat ) i al portal de transparència. En el cas d'interessar documentació complementària haurà de ser sol·licitada expressament.

Per a la presentació de suggeriments, opinions o propostes a l'Ajuntament de Ripollet, es podrà efectuar per qualsevol dels sistemes admesos en dret i en particular

Presencialment: caldrà adreçar-se a l'Oficina d'atenció al ciutadà -carrer Balmes, 4, mitjançant concertació de cita prèvia.

Administració electrònica: a la seu electrònica municipal (www.ripollet.cat ).

En cas que no es presentin al·legacions a la modificació dels estatuts s'entendrà aprovada definitivament.

 

Ripollet, 15 de març de 2024

 

Luis Manuel Tirado García

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19609 catalunya administración local,Ayuntamiento de Ripollet,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19609-edicto-modificacion-estatutos-entidad-mercantil-genera-mitja-propi-ripollet-sl-exp-2022-7896 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.