ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento orgánico municipal (exp. 642/2024).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de març de 2024, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Polinyà, pel que fa a diferents articles.

Als efectes previstos a l'article 178.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'expedient d'aprovació inicial i el text de l'Ordenança romandran a informació pública durant un període de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte al BOPB, al DOGC i al tauler d'anuncis municipal, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions o reclamacions que creguin convenients. El text de la modificació del Reglament es pot consultar al Tauler d'Anuncis del web municipal https://www.polinya.cat/

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, l'expedient i l'ordenança s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar un acord ulterior.

 

Polinyà, 21 de març de 2024

 

Javier Silva Pérez

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19604 catalunya administración local,Ayuntamiento de Polinyà,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19604-anuncio-aprobacion-inicial-modificacion-reglamento-organico-municipal-exp-642-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.