ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de actuaciones de mejora de la movilidad sostenible y adecuación del espacio público para la extensión de la red ciclista (exp. GSUR2023000131).

El dia 13 de març de 2024, la Junta de Govern Local, va aprovar definitivament el projecte denominat "Projecte actuacions de millora de la mobilitat sostenible. Adequació de l'espai públic per l'extensió de la xarxa ciclista", amb un pressupost d'execució per contracte de 1.470.502,91€ IVA inclòs IVA inclòs.

Fet que es fa públic en compliment del que disposa l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat.

 

Figueres, 21 de març de 2024

 

Alicia Vila Torrents

Secretària

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19587 catalunya administración local,Ayuntamiento de Figueres,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19587-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-actuaciones-mejora-movilidad-sostenible-adecuacion-espacio-publico-extension-red-ciclista-exp-gsur2023000131 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.