ANUNCIO de información pública del Acuerdo inicial de derogación del Reglamento de criterios de admisión de niños en los centros educativos municipales 0-3 del Ayuntamiento.

El Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada amb data 23 de febrer de 2024, va adoptar l'acord inicial de derogació del Reglament de criteris d'admissió d'infants als centres educatius municipals 0-3 de l'Ajuntament de Castelldefels.

L'expedient es sotmet a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, a un diari de màxima difusió de la província i a la seu electrònica (e-tauler) de l'Ajuntament durant el qual es podran presentar reclamacions i/o suggeriments.

Tots els documents de rellevància jurídica de l'expedient podran consultar-se a la seu electrònica de l'Ajuntament en la relació de documents detallats a la taula adjunta i a la Secció d'Educació, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

En cas de no presentar-se cap reclamació i/o suggeriment s'entendrà difinitivament adoptat el present acord quedant facultada l'Alcaldessa-Presidenta per a la seva publicació i execució. De presentar-se reclamacions i/o suggeriments, hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament.

 

Relació de documents adjunts:

 

Informe de necessitat i idoneïtat

15250326506767725664

Proposta dictamen Comissió Informativa

15250345527740610112

Informe jurídic

15250327142756766357

Dictamen

15250364757424247011

Certificat d'acord

15250365054655472766

Anunci/Edicte amb adjunts

15251454044257524152

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general,

 

Castelldefels, 18 de març de 2024

 

Manuel Reyes López

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19582 catalunya administración local,Ayuntamiento de Castelldefels,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19582-anuncio-informacion-publica-acuerdo-inicial-derogacion-reglamento-criterios-admision-ninos-centros-educativos-municipales-0-3-ayuntamiento https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.