ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria del proceso de selección, mediante concurso-oposición, para la provisión de dos plazas de peón especialista conductor/a, en régimen de actividad laboral fija y constitución de una bolsa de trabajo.

Per Decret de 20 de març de 2024, s'acorda aprovar les bases reguladores adjuntes i convocar el procés selectiu per a la provisió, en règim de personal laboral fix, de dues places de peó especialista/conductor/a, grup C2, vacants a la plantilla de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i constitució d'una borsa de treball.

 

 

" BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE PEÓ ESPECIALISTA/CONDUCTOR/A, PER L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, EN RÈGIM D'ACTIVITAT LABORAL FIXA I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

Primera. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases és la provisió de dues places de personal laboral, de peó especialista/conductor, categoria C2, vacants a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant concurs oposició, previst a l'Oferta Pública d'Ocupació del 2024 aprovada per Decret d'Alcaldia 2024DECR000496, de 14 de març, adscrites a dos llocs de treball de peó especialista/conductor/a per al servei de neteja de via pública.

 

Segona. Publicitat de la convocatòria

Aquesta convocatòria i el contingut íntegre de les bases reguladores es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler electrònic de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Les successives publicacions dels actes de tràmit d'aquesta convocatòria (llistes de persones aspirants admeses i excloses, data de les proves de selecció, resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran exclusivament al tauler de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, a efectes de notificació.

 

Tercera. Característiques i funcions del lloc de treball.

- Lloc de treball: Peó especialista/conductor

- Grup de classificació: C2

- Nivell de complement de destí: 12

- Complement específic: 8.110,11.- € íntegres anuals, d'acord amb la RLT.

- Jornada de treball: 37,5 hores / setmanals, distribuïdes de dilluns de diumenge amb els descansos previstos legalment.

- Règim jurídic: Laboral

Les persones aspirants no seleccionades però que hagin superat el procés selectiu integraran de forma automàtica una borsa de treball per a llocs de treball equivalents, grup professional C2, respectant l'ordre de puntuació final obtingut en el procés selectiu, podran ser cridades per l'Ajuntament per a cobrir necessitats temporals de cobertura d'aquest lloc de treball.

 

Funcions:

- Realitzar treballs de neteja a la via pública, com ara: escombrar, buidar papereres, neteja de parcs, recollir, etc..;

- Responsabilitzar-se de l'ordenació i del bon ús dels materials i eines de neteja;

- Complir amb les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals i seguretat laboral;

- Realitzar treballs vinculats al suport d'activitats que es porten a terme (muntatge i desmuntatge d'escenaris, carpes, fires, etc.) i a la resolució d'emergències, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors;

- Col·laborar en l'adequació, suport en la realització i obertura d'espais i equipaments municipals per la correcta realització d'actes i esdeveniments programats.

- Realitzar treballs de baixa complexitat de suport a la reparació i manteniment de les instal·lacions i edificis municipals

- Donar suport a la brigada de serveis i d'obres, si s'escau, sota les directrius del seu cap

- Neteja de mercats.

- Realitzar el control del material i del seu transport amb vehicles.

- Conducció de maquinària: escombradora, camió de fina 3500 kg..

- Ús de maquinària petita: desbrossadora, bufador, moto serra, martell elèctric, radial i altres eines manuals

- Neteja de maquinària, senyalització, condicionament i neteja del local de les brigades.

- Arranjament d'esllavissades, neteja de marges, tala d'arbres caiguts, desbrossament, neteja de passos salvacunetes, obres de drenatge

- Retens per urgència i emergències (riuades, nevades, inundacions,...)

- Neteja de carrers amb maquinària específica o a peu.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral / funcionarial amb la Corporació.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Quarta. Condicions de les persones aspirants

1. Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, que els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També seran admeses el/la cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, que els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent.

En el cas de tractar-se de titulacions estrangeres aquestes hauran de disposar de la corresponent homologació que la validi a tot el territori nacional.

d) Disposar del carnet de conduir classe B.

e) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. El compliment de les condicions específiques per a l'exercici de les funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a cobrir, i a les condicions que puguin determinar-se en cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.

f) No trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

g) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B2) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, mitjançant algun dels documents següents:

- Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica, d'acord amb el que estableix la base desena. El resultat serà apte o no apte. En cas de no superar-se, comportarà l'exclusió del procés.

h) Coneixements de castellà: la prova de coneixements de castellà serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà d'apte/a o no apte/a i n'estaran exemptes les persones que acreditin que han cursat la primària, secundària i batxillerat a l'Estat espanyol, i les que estiguin en possessió del Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o les que disposin del Certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes.

2. El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a al nomenament o contractació. Aquestes condicions i requisits s'han d'acreditar de la manera i en el termini que preveu la base cinquena.

No obstant això, si durant el procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol de les persones aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu i determinar la continuació o l'exclusió de la persona aspirant del procés, si s'escau.

 

Cinquena. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en participar en el procés selectiu han de presentar sol·licitud, mitjançant el model oficial annex a aquestes bases, al Registre General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva (de forma presencial o telemàtica a través de la web www.cassa.cat - seu electrònica - instància genèrica), o en la forma establerta per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la última publicació d'aquesta convocatòria en un diari oficial. Si l'últim dia de presentació de les instàncies és un dissabte o festiu, es prorrogarà el termini fins al dia hàbil següent.

Si d'acord amb el previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, la instància no es presenta al registre d'entrada de l'Ajuntament, la persona interessada ha de comunicar a l'àrea de Recursos Humans, mitjançant tramesa, per correu electrònic adreçat a rrhh@cassa.cat, de la còpia de la instància el mateix dia, adjuntant el certificat de correus que ho acrediti, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de les instàncies. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de la persona com a aspirant en el procés selectiu.

No obstant això, transcorreguts deu dies naturals des de l'últim dia per presentar la instància sense haver-se rebut a l'Ajuntament, aquesta no serà admesa en cap cas.

En la sol·licitud, les persones interessades en participar en el procés selectiu, han de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Document nacional d'identitat o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat.

- Sol·licitud específica de participació en el procés selectiu d'acord el model annex.

- Titulació acadèmica requerida d'acord amb la base quarta, 1.c)

- Carnet de conduir classe B

- Currículum Vitae

- Acreditació de coneixements del nivell intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d'una prova específica de llengua catalana.

- Acreditació del nivell de castellà, en cas de no tenir nacionalitat espanyola.

- Mèrits a valorar a la fase de concurs.

2. La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La manca de signatura suposarà l'exclusió, sens perjudici que pugui esmenar el defecte en un termini de deu dies, de conformitat amb el que disposa l'art. 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sisena. Protecció de dades caràcter personal

La presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria es considera com un consentiment de la persona participant per al tractament de les seves dades de caràcter personal, necessàries per gestionar la convocatòria. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals que facilitin les persones participants en les seves sol·licituds de participació, així com en altra documentació que puguin aportar i, si s'escau, les que es puguin generar com a conseqüència de la seva participació en aquesta convocatòria, s'inclouran en registre de dades de recursos humans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a les finalitats que s'hi preveuen, i podran ser cedides d'acord amb la normativa aplicable. Les persones participants podran exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant de l'Ajuntament de Cassà de la Selva (Rb. Onze de Setembre 111, 17244 Cassà de la Selva).

 

Setena. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el President de la Corporació dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista de persones admeses i excloses. Aquesta resolució inclourà el llistat de persones aspirants admeses i excloses, la composició del tribunal, així com el dia, hora i lloc d'inici de les proves.

La publicació d'aquesta resolució al tauler d'edictes de la corporació, substituirà la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i obrirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades durant aquest termini, es resoldran en el termini màxim d'un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució de les al·legacions representarà la seva desestimació.

L'acceptació de les esmenes sol·licitades i les resolucions presentades, seran notificades individualment a les persones interessades i s'emetrà una nova resolució de persones admeses i excloses, la qual provocarà la seva publicació al tauler d'edictes de l'Ajuntament novament.

Finalitzat aquest termini de 10 dies sense haver-se presentat cap sol·licitud d'esmena ni reclamació, la resolució de persones aspirants admeses i excloses esdevindrà definitiva i no caldrà una nova publicació.

 

Vuitena. Tribunal Qualificador

Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home (art.60.1 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

No podran formar part d'aquest òrgan de selecció el personal d'elecció o designació política, el personal interí, ni el personal eventual. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta representació per compte de ningú (art. 60.2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

El tribunal qualificador el designarà el President de la Corporació, i tindrà la següent composició:

- Un terç, integrat per personal laboral o funcionari de la mateixa corporació.

- Un terç, integrat per personal tècnic, que podrà ser personal de la mateixa entitat local o no.

- Un terç, integrat per persones designades a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Actuarà com a secretari/ària del tribunal, amb veu i sense vot, un empleat o empleada de la corporació. En el cas que actuï com a secretari/ària un dels/de les vocals, tindrà veu i vot.

Es designarà el mateix nombre de persones suplents i titulars i actuaran les unes o les altres indistintament.

Podrà assistir amb veu però sense vot un/a membre del Comitè Unitari de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en qualitat d'observador/a, sens perjudici que hagi d'actuar a títol individual, i en cap cas en representació de l'òrgan que l'ha proposat.

El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes, que actuaran amb veu però sense vot, per a totes o algunes de les proves.

Per a la constitució vàlida del tribunal qualificador i per a la seva actuació adequada a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del/ de la president/a i del/de la secretari/ària, o de les persones que els/les substitueixin.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

El tribunal qualificador pot esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i aritmètics.

Els membres del tribunal qualificador o òrgans tècnics de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.

 

Novena. Inici i desenvolupament del procés selectiu

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

Per a cadascuna de les proves es farà una única crida. Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI o NIE vigent. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica del procés selectiu.

Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalada, fins i tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.

 

Desena. Fase d'oposició

La fase d'oposició constarà d'una prova teòrica, una prova pràctica i una de competències lingüístiques, les quals es detallen a continuació, totes elles obligatòries i de caràcter eliminatori, mentre no s'indiqui el contrari.

El Tribunal Qualificador gaudirà del dret a canviar l'ordre de les proves que conté aquesta fase si ho considera oportú.

Les persones aspirants seran cridades per a cada exercici en crida única i seran excloses aquelles que no compareguin.

En qualsevol moment del procés selectiu les persones aspirants podran ser requerides pel membres tribunal amb la finalitat d'acreditar la seva identitat.

La puntuació total de la fase d'oposició és la suma de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants en les diferents proves establertes a la convocatòria, fins a un màxim de 70 punts.

1. Prova teòrica (puntuació màxima: 20 punts):

Amb caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en respondre un qüestionari tipus test de preguntes relacionades amb el temari annex d'aquestes bases proposat pel Tribunal, en el termini màxim d'una hora. Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 20 punts pel supòsit pràctic desenvolupat, quedant eliminats els aspirants que no assoleixin la qualificació de 10 punts.

2. Prova pràctica (puntuació màxima: 50 punts):

Consistirà en la realització d'un o més supòsits pràctics vinculats a les funcions pròpies del lloc de treball a proveir i a les tasques que haurà de desenvolupar.

El temps per realitzar aquesta prova serà d'un màxim de tres hores, essent determinat pel Tribunal, que també determinarà la distribució dels punts atorgats a cada exercici.

Aquesta prova es valorarà amb una puntuació màxima de 50 punts, quedant eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no hagin obtingut una puntuació mínima de 25 punts.

3. Competències lingüístiques

3.1. Prova de llengua catalana

Les persones aspirants candidates que no hagin acreditat documentalment els coneixements de català, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es valorarà en els termes d'APTE/A o NO APTE/A. El resultat de no apte/a representarà l'eliminació de la persona

El tribunal comptarà amb la col·laboració d'assessors especialistes en llengua i encomanarà la realització de les proves a professionals externs.

No obstant això, estaran exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin superat una prova de català del mateix nivell o superior a l'Ajuntament de Cassà de la Selva, dins dels tres anys immediatament anteriors a aquesta convocatòria.

3.2. Prova de llengua castellana

Les proves de coneixement de la llengua castellana consisteixen en la realització d'exercicis i coneixements sintàctics (C1 o equivalent) l'hauran de realitzar les persones que no tenen nacionalitat espanyola i no hagin acreditat estar en possessió del nivell de Domini Operatiu Eficaç (C1), ni hagin aportat cap dels documents relacionats a la base quarta 1.g).

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori i serà qualificada com a APTE/A o NO APTE/A, quedant excloses aquelles persones aspirants que siguin declarades no aptes.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualifica coma apte/a o no apte/a, però queden exempts de realitzar-la els/les aspirants de nacionalitat espanyola o les que hagin aportat amb la sol·licitud algun dels següents documents: a) certificat que acrediti haver cursat la primària, secundària i batxillerat a l'Estat espanyol; b) o bé el diploma de nivell C1 d'espanyol o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció; c) o certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

El tribunal podrà comptar amb la col·laboració d'assessors especialistes en llengua i encomanarà la realització de les proves a professionals externs.

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que hagin superat una prova de castellà del mateix nivell o superior a l'Ajuntament de Cassà de la Selva, dins dels tres anys immediatament anteriors a aquesta convocatòria i aquelles nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés.

 

Onzena. Fase de concurs

El tribunal valorarà exclusivament els mèrits acreditats documentalment per les persones aspirants juntament amb la sol·licitud de participació. La valoració dels mèrits a la fase de concurs no pot tenir caràcter eliminatori i no pot significar en relació amb les proves selectives més de la tercera part de la puntuació màxima del concurs-oposició.

En aquesta fase de concurs es valoraran els mèrits relacionats amb la formació i perfeccionament i amb l'experiència, fins un màxim de 28 punts, i repartits de la següent manera:

1. Formació i perfeccionament. (màxim 8 punts)

1.1. Tenir titulació superior a l'exigida:

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà o FP1 relacionat amb les branques d'instal·lacions i manteniment, transport i manteniment de vehicles o similar : 2 punts

- altres Cicles Formatius : : 1 punt

- Cicle Formatiu de Grau Superior o FP2 relacionat les d'instal·lacions i manteniment, transport i manteniment de vehicles o similar: 3 punts

- altres Cicles de Grau Superior o FP2 : 1,5 punt

- Grau universitari : 4 punts

1.2. Cursos o seminaris impartits en centres oficials sobre matèries directament relacionades amb les funcions a desenvolupar, fins a un màxim de 4 punts segons l'escala següent:

- per cada curs de 10 a 30 hores d'assistència i aprofitament:: 0,20 punts

- per cada curs de més de 30 hores d'assistència i aprofitament: 0,50 punts

Es puntuaran amb el mateix barem els cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

1.3. Estar en possessió del carnet de conduir de classe C1 o C : 2 punts

2. Experiència professional. (màxim 20 punts)

2.1 Experiència professional en l'exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir: 0,20 punts per mes

Els serveis prestats a les administracions públiques, s'han d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent, amb indicació expressa amb la categoria professional desenvolupada i, si és possible, les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació.

L'experiència a l'empresa privada s'ha d'acreditar mitjançant certificat d'empresa dels serveis prestats, amb expressió de la categoria professional i, si és possible, les funcions desenvolupades, període de temps i règim de dedicació, o mitjançant la còpia del contracte, a més de la vida laboral emesa per la Tresoreria General de Seguretat Social.

 

Dotzena. Entrevista personal (fins a un màxim de 2 punts)

El Tribunal podrà decidir, a la seva discreció, si realitza la mateixa o no, però en cap cas tindrà caràcter d'eliminatòria.

Es realitzarà una entrevista personal que constarà de l'exposició curricular per part dels candidats, que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a l'experiència, formació i aptituds de les persones aspirants. La qualificació màxima a atorgar en aquesta prova serà de 2 punts i no serà eliminatòria, la qual es distribuirà de la següent manera per a cada candidat:

- Molt adequat: 2,00 punt

- Força adequat 1,50 punts

- Adequat: 1,00 punts.

- No gaire adequat: 0,50 punts.

- Gens adequat: 0,00 punts.

 

Tretzena. Qualificació final i presentació de documents

La puntuació definitiva serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en cadascuna de les fases més, si escau l'obtinguda en l'entrevista.

En el cas d'empat, es resoldrà conforme la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició. Si persistís l'empat, d'acord amb la major puntuació obtinguda en la fase de concurs.

Finalitzada la qualificació de les persones aspirants l'òrgan de selecció farà pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i proposarà per a la seva contractació les persones aspirants que hagin obtingut la major puntuació en un nombre igual al de les places convocades, tenint en compte que el nombre de persones proposades no pot excedir el nombre de places vacants convocades. Aquesta relació s'elevarà a l'Alcalde President de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

A partir d'aquest moment, la persona proposada haurà de presentar a l'àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, en el termini màxim de 5 dies, la documentació exigida en les condicions exigides a la base cinquena.

Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, la persona proposada per a la contractació no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser contractada i quedaran anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat. En aquest cas, el Tribunal podrà cridar les següents persones de la llista d'aprovades seguint l'ordre de puntuació obtinguda de major a menor per a la seva contractació.

 

Catorzena. Període de prova

Les persones aspirants contractades proveiran les places objecte de convocatòria mitjançant contractació laboral fixa i s'incorporaran al lloc de treball a cobrir, havent de superar un període de prova de dos mesos. Aquest període no s'aplicarà si la persona contractada ja hagués cobert un lloc de treball de les mateixes o similars funcions en qualsevol modalitat de contractació a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o organisme autònom dependent. Si el període anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà només per la diferència del temps que hagués quedat pendent.

Finalitzat el període de prova sense emissió d'informe desfavorable emès per la persona responsable del servei d'adscripció de la persona treballadora la contractació s'esdevindrà definitiva. En cas que alguna d'elles no superés aquest període de prova, perdrà els drets derivats de la convocatòria i es cridarà en les mateixes condicions a la persona que la segueixi en l'ordre de puntuació.

 

Quinzena. Borsa de treball

Les persones que hagin superat el procés selectiu, però no hagin obtingut la plaça objecte de convocatòria, passaran a constituir una borsa de treball per cobrir necessitats temporals en llocs de treball de la mateixa categoria.

La borsa només permetrà cobrir les necessitats temporals, i en el cas de la convocatòria d'una plaça en propietat significarà un nou procés de selecció.

En la crida de les persones aspirants se seguirà l'ordre de la puntuació final obtinguda, de major a menor.

La crida de les persones candidates es realitzarà per telèfon, o per qualsevol altre mitjà assenyalat per les persones interessades en la seva instància que permeti el contacte ràpid, per comunicar la proposta de treball i la voluntat d'acceptació. Si no es pogués realitzar aquesta comunicació en un primer intent, es reiterarà la trucada l'endemà en horari diferent i s'enviarà un correu electrònic on s'indicarà l'oferta de treball i el termini màxim de 24 hores per posar-se en contacte amb l'ajuntament per comunicar la seva voluntat. Un cop transcorregut el termini senyalat sense rebre notícies de la persona interessada es passarà a contactar amb la següent de la llista.

En aquest supòsit, la persona no contactada es mantindrà a la llista, però passarà a situar-se al darrer lloc. D'altra banda, si aquesta mateixa situació es repeteix en tres ocasions, s'entendrà que renuncia a formar part de la borsa de treball, i se l'exclourà del llistat. La persona que conclogui un nomenament temporal es reincorporarà a la llista, en el mateix lloc que originàriament li va correspondre en el procés selectiu. En tot cas, la persona interessada podrà renunciar per escrit, en qualsevol moment, a formar part de la borsa de manera definitiva o durant un període limitat, si ho justifica degudament, i ho demana mitjançant instància indicant la data en què voldria ser donada de baixa de la borsa de treball i data en què sol·licitaria ser inclosa de nou.

La persona integrant de la borsa de treball es mantindrà a la llista però en darrer lloc si, quan és cridada en temps i forma per un nomenament de tres o més mesos de durada, renúncia a la proposta de contractació. Per tant, el rebuig a una oferta de treball no suposa l'exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l'ordre de prelació establert en ella. Malgrat l'anterior, sí s'exclourà de la borsa aquella persona candidata que renunciï a tres ofertes de nomenament.

No serà d'aplicació el què s'estableix en el paràgraf anterior, a les persones integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de nomenament perquè es troben en aquell moment en alguna de les situacions següents:

a) Estar en situació de baixa per maternitat o paternitat, o per incapacitat temporal reconeguda per la seguretat social.

b) Gaudir d'un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent.

c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.

d) Tenir una relació contractual laboral o un nomenament interí vigent amb l'Ajuntament de Cassà de la Selva o algun dels seus organismes dependents.

També seran motius d'exclusió de la borsa de treball:

a) La renúncia expressa de la persona candidata a formar part de la borsa de treball.

b) La manca de superació del període de pràctiques/prova.

c) La renúncia voluntària al nomenament temporal durant la seva vigència.

d) La declaració falsa, per part de la persona aspirant, dels mèrits i requisits de participació en aquesta convocatòria.

e) La resolució d'un expedient disciplinari amb sanció ferma.

f) La manca de presentació, amb el requeriment previ, de la documentació acreditativa exigida per fer el nomenament.

g) La pèrdua de les condicions per prestar els seus serveis a l'administració pública.

h) Quan existeixi la impossibilitat reiterada de contactar amb la persona candidata.

Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys, a comptar des de la data de la resolució que la constitueixi, i s'entendrà prorrogada tàcitament mentre no se'n constitueixi una de nova.

 

Setzena. Incompatibilitats

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual la persona aspirant ha estat destinada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l'Ajuntament, li serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990. Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d'horari i jornada, la persona objecte de nomenament s'atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l'Ajuntament.

 

Dissetena. Incidències i recursos

Els actes i resolucions del Tribunal Qualificador s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot el que no prevegin aquestes bases i la legislació d'aplicació supletòria.

Les bases i la seva convocatòria i aquells actes derivats d'aquesta, així com les actuacions del tribunal podran ser impugnades pels que es considerin interessats legítims, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra aquestes bases i la seva convocatòria es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la seva publicació al BOP de Girona, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona.

Potestativament es podrà interposar prèviament recurs de reposició davant de l'òrgan que hagi dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació. Si transcorre el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat i, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient interposar.

 

 

Disposició addicional

En tot el no previst en aquestes bases, es procedirà segons el que determina el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

 

ANNEX I. Temari

 

1. El municipi: Concepte.

2. Elements del municipi.

3. L'organització municipal: Alcalde, Ple i Junta de Govern Local.

4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu

5. Drets i deures dels empleats públics

6. El municipi de Cassà de la Selva

7. Geografia i carrers de Cassà de la Selva

8. Fires i festes de Cassà de la Selva

9. Servei de neteja viària. Concepte i tipus de neteja viària.

10. Neteja de zones d'ús públic.

11. Sistema d'escombrat i maquinària. Organització, mitjans i classes.

12. Coneixement i ús de la maquinària o de les eines específiques de neteja viària. Conservació de la maquinària o eines específiques de neteja viària.

13. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.

14. Senyalització dels treballs i materials auxiliars a les vies urbanes.

15. Contenidors. Papereres. Equip recol·lector compactador. Escombradores. Equip de reg i neteja. Escombres. Carros porta-cubs.

16. Tipus de materials. Neteja de pintades i cartells.

17. Recollida d'estris. Recollida de paper. Recollida de vidres.

18. Residus urbans. Composició i forma de recollir-los.

19. Coneixement bàsics de mecànica: canvis de líquids i d'enllumenat dels vehicles, comprovació de la pressió dels pneumàtics i dels nivells.

20. Actuacions a realitzar per al manteniment dels espais i dependències municipals."

 

Cassà de la Selva, 21 de març de 2024

 

Robert Mundet i Anglada

Alcalde accidental

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19579 catalunya administración local,Ayuntamiento de Cassà de la Selva,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19579-anuncio-aprobacion-bases-reguladoras-convocatoria-proceso-seleccion-concurso-oposicion-provision-dos-plazas-peon-especialista-conductor-regimen-actividad-laboral-fija-constitucion-bolsa-trabajo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.