ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y a los usos del agua en situación de sequía (exp. X2023002917).

Aprovat inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, per Acord del Ple de data 27 de febrer de 2024 de conformitat amb l'article 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de al Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.

Durant dit termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, i es podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [ https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1700840003 ].

En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de dit Ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple, i l'Acord d'aprovació definitiva tàcita del Reglament, amb el text íntegre d'aquest, es publicarà per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment dels articles 22.2.d), i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

 

Anglès, 21 de març de 2024

 

Jordi Pibernat Casas

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19562 catalunya administración local,Ayuntamiento de Anglès,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19562-anuncio-aprobacion-inicial-ordenanza-reguladora-medidas-aplicables-abastecimiento-agua-potable-usos-agua-situacion-sequia-exp-x2023002917 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.