EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación de forma de gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

El Ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, en sessió ordinària de data 29 de gener de 2024, ha aprovat inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua passant de gestió directa mitjançant societat mercantil de titularitat cent per cent pública a la gestió indirecta mitjançant concessió de serveis.

De conformitat amb el que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a informació pública, pel termini de trenta (30) dies, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

L'expedient es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament, en horari de 8.30 a 14.00 hores.

Així mateix, es disposa que si no es formula cap al·legació, suggeriment ni reclamació durant el termini d'informació pública, la modificació de la forma de gestió quedarà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord ulterior.

 

Maçanet de la Selva, 1 de febrer de 2024

 

Natàlia Figueras Pagès

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16600 catalunya administración local,Ayuntamiento de Maçanet de la Selva,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16600-edicto-aprobacion-inicial-modificacion-forma-gestion-servicio-abastecimiento-domiciliario-agua-potable https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.