ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y los usos del agua en situación de sequía.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el passat dia 31 de gener de 2024, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, i sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies hàbils.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9h a les 14:30 hores i els dijous laborables a més de 16h a 19h i en l'espai web de l'ajuntament www.avinyo.cat, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dins del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat del de la seva publicació, que es farà mitjançant publicació íntegre del seu text en el BOPB, tal com disposen l'article 178.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

Avinyó, 2 de febrer de 2024

 

Sergi Grau Torrent

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16582 catalunya administración local,Ayuntamiento de Avinyó,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16582-anuncio-aprobacion-inicial-ordenanza-municipal-reguladora-medidas-aplicables-abastecimiento-agua-potable-usos-agua-situacion-sequia https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.