ANUNCIO sobre cesión a CatSalut de un terreno para construcción de un nuevo CAP (exp. 164/2024).

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del dia 1 de febrer de 2024, va adoptar, entre d'altres, l'acord de cessió gratuïta en domini públic al CatSalut, una porció de 1.121 m2 de superfície de la parcel·la situada al carrer Pilarín Bayés núm. 7 (referència cadastral 6696350CF4669F0001DW) per la construcció d'un nou CAP a Alcover, i revertir la cessió realitzada al CatSalut del terreny ubicat al carrer Fonts del Glorieta núm. 2, donada la impossibilitat d'executar en aquesta finca l'ampliació i reforma del CAP existent.

El qual es fa públic als efectes que els interessats durant el termini de 30 dies hàbils puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions i suggeriments que considerin oportuns.

La documentació es pot consultar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://ja.cat/Uipzz, així com a les oficines de l'Ajuntament, Pl. Nova núm. 3, de 9 h a 14.00 h, de dilluns a divendres.

 

Alcover, 6 de febrer de 2024

 

Robert Figueras Roca

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16581 catalunya administración local,Ayuntamiento de Alcover,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16581-anuncio-cesion-catsalut-terreno-construccion-nuevo-cap-exp-164-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.