EDICTO por el que se somete a información pública la aprobación inicial de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para la creación del puesto de trabajo de intervención (exp. 132/2024).

En sessió de Ple celebrat en data 1 de febrer de 2024 s'ha acordat, aprovar inicialment la modificació de la Plantilla i la relació de llocs de treball, i la reclassificació del lloc de secretaria i intervenció.

S'ha acordat aprovar la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Agramunt d'acord amb el detall següent:

 

LLOCS DE TREBALL

Nom del lloc: Interventor/a General

Subgrup d'accés. A1

Nivell de destinació: 26

Funcions de Lloc de treball d'Intervenció. Les atribuïdes per l'article 4 del RD 128/2018.

Aquest acord estarà condicionat a la seva aprovació per la Direcció General d'Administració Local.

 

Aquesta modificació de la relació de llocs de treball, se sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Aquest acord estarà condicionat a l'aprovació de la Direcció General d'Administració Local de la reclassificació del lloc de treball de Secretaria de Tercera Categoria de l'Ajuntament d'Agramunt com a Secretaria de Classe Segona, categoria d'entrada, que comportarà la creació i classificació del lloc de treball d'Intervenció, categoria d'entrada.

Durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al·legacions i reclamacions que consideri convenients.

Si no es presenten al·legacions durant aquest període, s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial i la modificació es considerarà aprovada.

 

Agramunt, 6 de febrer de 2024

 

Sílvia Fernández Tarragona

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16579 catalunya administración local,Ayuntamiento de Agramunt,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16579-edicto-se-somete-informacion-publica-aprobacion-inicial-modificacion-plantilla-relacion-puestos-trabajo-creacion-puesto-trabajo-intervencion-exp-132-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.