ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto y de la relación concreta e individualizada de propietarios, bienes y derechos afectados necesarios para adquirir y/o ocupar de la obra de ampliación de la capacidad del emisario terrestre del sistema de saneamiento de la EDAR de Palamós (exp. 2023/715).

Per acord del Ple del Consorci d'Aigües reunit en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2023, s'ha aprovat inicialment el "Projecte constructiu d'ampliació de la capacitat de l'emissari de sanejament de Palamós, Palafrugell, Calonge, Vall-llobrega i Mont-ras. Tram terrestre", redactat per l'empresa ABM Consulting i signat pel senyor Óscar Soria García, enginyer industrial, en data 23 d'octubre de 2023, amb un pressupost de contracte de 2.701.770,00 € (IVA no inclòs) que inclou en un annex a la memòria la relació detallada de béns i drets que s'hagin d'ocupar i, si escau, expropiar, com també la valoració individualitzada d'acord amb l'article 31.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

De conformitat amb l'article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord es sotmet a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònics (e-TAULER) d'aquesta entitat pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà, dia hàbil, de la publicació, de conformitat amb l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, i per tal que qualsevol persona el pugui examinar i formular les al·legacions que consideri oportunes.

Podeu accedir al projecte clicant aquest enllaç:

http://repositori.ccbgi.org:8080/share/s/H_bnxNvGQ0CmlZw4QQDlZw

L'aprovació dels projectes d'obres locals comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi siguin compresos a l'annex, a l'efecte de l'expropiació forçosa, de conformitat amb el que estableix l'article 219.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 40.1 del Decret 179/1995.

Se sotmet a informació pública la relació detallada, pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP); al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); en el tauler d'anuncis d'aquest Consorci i de l'Ajuntament de Palamós i l'Ajuntament de Vall-llobrega, i en un diari de major circulació de la província, perquè qualsevol persona interessada pugui formular al·legacions als únics efectes d'esmenar possibles errors que s'estimin comesos en la relació de titulars de béns i drets afectats, de conformitat amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i 16, 17 i 18 del Decret, de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa.

 

El detall dels titulars de béns i drets afectats, que es troba inclòs en l'annex del projecte, és el següent:

 

Relació de béns de titularitat pública:

 

Núm. ordre

Dades Cadastrals

Afectacions (m2)

Finca

Titularitat

NIF

Referència cadastral

Classificació (Classe/ús principal/Subparcel·la)

Superfície Servitud (m2)

Superfície Ocupació temporal (m2)

Superfície Expropiació (m2)

Terme municipal

1

Consorci D'Aigües Costa Brava Girona

P1700010J

17223A003001340000BZ

Rústic/ Agrari

0,00

17,00

690,00

Vall- Llobrega

4

Generalitat De Catalunya

S0811001G

17125A001000520000HE

Rústic/ Agrari

0,00

90,00

341,00

Palamós

6

Agencia Catalana De L'Aigua

Q0801031F

17125A001090030000HK

Rústic/ Agrari

0,00

12,00

45,00

Palamós

8

Ajuntament De Palamós

P1712500F

17125A001090130000HS

Rústic/ Agrari

0,00

33,00

111,00

Palamós

9

Ajuntament De Palamós

P1712500F

17125A001090020000HO

Rústic/ Agrari

0,00

22,00

82,00

Palamós

10

Ajuntament De Palamós

P1712500F

17125A001090140000HZ

Rústic/ Agrari

0,00

145,00

1.728,00

Palamós

13

Generalitat De Catalunya

S0811001G

17125A001000620000HB

Rústic/ Agrari

21,00

1.887,00

8.071,00

Palamós

15

Ajuntament De Palamós

P1712500F

17125A001090040000HR

Rústic/ Agrari

0,00

352,00

558,00

Palamós

17

Generalitat De Catalunya

S0811001G

17125A001000610000HA

Rústic/ Agrari

0,00

244,00

401,00

Palamós

 

 

Relació de béns de titularitat privada:

 

Núm. ordre

Dades cadastrals

Afectacions (m2)

Finca

Titularitat

Referència cadastral

Classificació (Classe / ús principal / Subparcel·la)

Superfície Expropiació (m2)

Superfície Servitud (m2)

Superfície Ocupació temporal (m2)

Terme municipal

Nom

NIF

2

Butano Girona Sl

B17097908

17223A003001620000BI

Rústic/ Agrari

0,00

134,00

470,00

Vall- Llobrega

3

Butano Girona Sl

B17097908

17125A001000570000HW

Rústic/ Agrari

0,00

10,00

49,00

Palamós

5

Muelas Chaparro Jose Tomas

***3230*-*

17125A001000530000HS

Rústic/ Agrari

0,00

223,00

804,00

Palamós

7

Adroher Ciurana Carmen (Hereus De)

***9949*-*

17125A001000510000HJ

Rústic/ Agrari

0,00

280,00

1.629,00

Palamós

11

Mirona Patrimonial, Sl

B62848361

17125A001000770000HD

Rústic/ Agrari

0,00

666,00

3.847,00

Palamós

12

Mirona Patrimonial, Sl

B62848361

17125A001000500000HI

Rústic/ Agrari

0,00

134,00

4.160,00

Palamós

14

Adroher Ciurana Carmen (Hereus De)

***9949*-*

17125A001000340000HP

Rústic/ Agrari

0,00

0,00

349,00

Palamós

16

En investigació

---

17125A001000740000HO

Rústic/ Agrari

0,00

15,00

1.304,00

Palamós

 

 

Girona, 5 de gener de 2024

 

Miquel Noguer i Planas

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15530 catalunya Consorcio de Aguas Costa Brava Girona,DOGC,DOGC 2024 nº 9088,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15530-anuncio-aprobacion-inicial-proyecto-relacion-concreta-e-individualizada-propietarios-bienes-derechos-afectados-necesarios-adquirir-ocupar-obra-ampliacion-capacidad-emisario-terrestre-sistema-saneamiento-edar-palamos-exp-2023-715 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.