ANUNCIO relativo al nombramiento / contratación de personal 2023.

El Consell Comarcal de la Noguera ha resolt contractar en règim de personal funcionari interí i en règim de personal laboral temporal a les següents persones:

 

NOM I COGNOMS

TREBALL

RÈGIM

NÚM. DECRET

NÚM. EXP.

Gladis Cercós Juncà

Educadora social

Funcionari interí per programes

274/2023

1903/2023

Anna Porté Llotgé

Tècnica referent d'ocupació juvenil

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

282/2023

1918/2023

Mariona Farré Rosell

Educadora social

Laboral temporal

292/2023

1940/2023

José Antonio Carrasco Cabra

Peó

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

293/2023

1956/2023

Jesús Femenia Aparicio

Peó

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

293/2023

1956/2023

Jorge Pastor Farré

Peó

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

293/2023

1956/2023

José Miguel Sánchez Guilen

Peó

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

293/2023

1956/2023

Mario Vicente Olteanu

Administratiu

Laboral temporal

309/2023

2059/2023

Àurea Camacho Abella

Treballadora social

Funcionari interí per programes

315/2023

2087/2023

Eva Solé Pedra

Auxiliar administrativa

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

319/2023

2105/2023

Eudneia Alves Dos Santos

Auxiliar administrativa

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

319/2023

2105/2023

M. Alba Rúbies Rocaspana

Auxiliar administrativa

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

319/2023

2105/2023

Mecè Baiget Salse

Auxiliar administrativa

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

319/2023

2105/2023

Jovita Gullermo Martín

Tècnica arxiu

Laboral temporal

317/2023

2110/2023

Irina Garrofé Ber

Educadora social

Laboral temporal

393/2023

2436/2023

Idoia Llusà Roigé

Tecnica servei atenció integral LGTBI+

Funcionari interí per programes

413/2023

2554/2023

Edgar Pagés Navarro

Educador social

Laboral temporal

435/2023

2638/2023

Anna Porté Llotgé

Tècnica suport juvenil

Laboral temporal durada determinada - programa SOC

469/2023

2729/2023

 

 

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i el Real Decret legislatiu 5/2015 pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

 

Balaguer, 19 de gener de 2024

 

El president

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15523 catalunya administración local,Consejo Comarcal de La Noguera,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15523-anuncio-relativo-nombramiento-contratacion-personal-2023 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.