ANUNCIO relativo a la convocatoria del proceso selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la constitución de una bolsa de trabajo de la categoría de técnico/a superior en derecho.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 211/2024, de data 18 de gener, s'ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior en dret, escala d'administració especial, subgrup de classificació A1, als efectes de nomenaments temporals de l'Ajuntament del Vendrell.

Les bases específiques amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) de data 25 de gener de 2024, inserció CVE 2024-550.

Les sol·licituds de participació s'hauran de presentar dins el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), davant el Registre general de l'Ajuntament del Vendrell, a través del servei de la Seu electrònica i transparència Seu electrònica (seu-e.cat), i adjuntant el model normalitzat sol_convocatoria_personal.pdf (elvendrell.net) segons s'indica a les bases específiques de la convocatòria.

Les successives publicacions derivades del desenvolupament del procés selectiu, que es tramitarà amb caràcter d'urgència, es faran a la web municipal de l'Ajuntament del Vendrell dins l'enllaç Oferta d'ocupació pública (elvendrell.net)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

El Vendrell, 19 de gener de 2024

 

Kenneth Martínez Molina

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15518 catalunya administración local,Ayuntamiento de El Vendrell,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15518-anuncio-relativo-convocatoria-proceso-selectivo-sistema-concurso-oposicion-libre-constitucion-bolsa-trabajo-categoria-tecnico-superior-derecho https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.