ANUNCIO relativo a la convocatoria del proceso selectivo de promoción interna para cubrir definitivamente dos plazas de cabo de la Policía Local del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, por promoción interna del cuerpo de la Policía del propio Ayuntamiento, mediante concurso-oposición, en ejecución de la oferta pública de 2021 y de 2023 (exp. X2023033493 / 16202023000318).

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16 de gener de 2024 (JGL2024000014), s'ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regular el procés selectiu per a la provisió definitiva de dues places de caporal/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per promoció interna del cos de policia del propi Ajuntament, mitjançant concurs oposició en execució de l'oferta pública del 2021 i del 2023.

Les bases del procés selectiu s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 18 de data 25 de gener de 2024.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés de selecció és de 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les successives publicacions dels actes de tràmit d'aquesta convocatòria (llistes d'aspirants admesos i exclosos, data de les proves de selecció, resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran exclusivament tauler electrònic, disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (http://ciutada.guixols.cat/), i aquesta publicació tindrà els efectes de la notificació.

La qual cosa es fa pública a efectes de notificació tot informant que contra aquest acte administratiu, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat.

Es fa pública la convocatòria de conformitat amb l'article 5 del Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.


Sant Feliu de Guíxols, 19 de gener de 2024

 

Carles Motas i López

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15514 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15514-anuncio-relativo-convocatoria-proceso-selectivo-promocion-interna-cubrir-definitivamente-dos-plazas-cabo-policia-local-ayuntamiento-sant-feliu-guixols-promocion-interna-cuerpo-policia-propio-ayuntamiento-concurso-oposicion-ejecucion-oferta-publica-2021-2023-exp-x2023033493-16202023000318 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.