EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de construcción de un muro de contención en la piscina municipal de Can Millars.

Edicte pel que es fa públic, d'acord amb allò que estableix l'article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que han esdevingut aprovat definitivament el projecte d'obres que a continuació es detalla:

 

1.- Projecte d'obres anomenat "Obres per la construcció d'un mur de contenció a la Piscina Municipal de Can Millars", aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 2023, l'anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 9 de novembre de 2023 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 9036 de data 8 de novembre de 2023, exposant-se el mateix al públic al Taulell d'Edictes d'aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 31 d'octubre i el 14 de desembre de 2023 i havent estat publicat al Butlletí d'informació Municipal del mes de novembre i al Portal de la Transparència durant el període comprès entre el 8 de novembre i el 21 de desembre de 2023; sense que s'hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 31 d'octubre i el 27 de desembre de 2023, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 28 de desembre de 2023, en conformitat amb les previsions de l'acord d'aprovació inicial esmentat.

 

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes a comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

 

Cornellà de Llobregat, 19 de gener de 2024

 

L'alcalde

 

Per delegació de firma segons Decret núm. 3121/23 de 22/06/23

Carme Costafreda Roda

Cap d'Àrea de Gestió d'Activitats, Ordenances i Adm. Espai Públic

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15502 catalunya administración local,Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15502-edicto-aprobacion-definitiva-proyecto-obras-construccion-muro-contencion-piscina-municipal-can-millars https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.