ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obra ordinaria para la mejora y renovación de la red de suministro de agua de Avinyó.

Per no haver-se presentat al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial adoptat en data 27 de setembre de 2023 per part del Ple de la corporació i publicat en el BOP 9.10.2023 i en el DOGC 9.10.2023, el projecte d'obres anomenat "PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A AVINYÓ" amb un PEC de 577.578,21 €, resta elevat a definitiu. 

Es fa pública l'esmentada aprovació per al general coneixement, en compliment d'allò que disposa l'art.38.2 del Reglament d'obres activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Contra l'aprovació definitiva del projecte indicat es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de publicació d'aquest anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, tot això de conformitat amb l'establert als articles 123 124 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i article 8.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa sense perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb el que disposa l'art.40.2 de l'esmentada Llei 39/2015.

 

Avinyó, 17 de gener de 2024

 

Sergi Grau Torrent

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15491 catalunya administración local,Ayuntamiento de Avinyó,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15491-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-obra-ordinaria-mejora-renovacion-red-suministro-agua-avinyo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.