RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2024, por la que se hace público el nombramiento de un profesor de cuerpos docentes universitarios en la categoría de titular de la universidad (Departamento de Derecho Público).

D'acord amb la proposta de nomenament efectuada per la comissió de selecció nomenada per Resolució de la Universitat de Girona per a jutjar una plaça dels cossos docents universitaris, convocada per resolució de 2 d'octubre de 2023 (BOE núm. 247, de 16 d'octubre), i d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2023 de 22 de març del Sistema Universitari, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d' universitats de Catalunya, així com l'Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre, publicats en el DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011.

Consegüentment, de conformitat amb les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona; i en virtut del DECRET 401/2021, de 14 de desembre, pel qual es nomena el doctor Joaquim Salvi Mas rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021).

 

RESOLC:

 

Nomenar Titular d'Universitat dels cossos docents universitaris, de la Universitat de Girona, al doctor Marco Aparicio Wilhelmi amb DNI ***0419**, a l'àrea de coneixement de Dret Constitucional, del departament de Dret Públic (convocatòria 016/2023_TU). Referència del concurs TU23/02.

La persona interessada haurà de prendre possessió de la plaça en el termini màxim de 20 dies a partir del dia següent de la data de publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Girona, 16 de gener de 2024

 

Joaquín Salvi Mas

Rector

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15464 catalunya Cargos y personal,DOGC,DOGC 2024 nº 9088,Universidad de Girona https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15464-resolucion-16-enero-2024-se-hace-publico-nombramiento-profesor-cuerpos-docentes-universitarios-categoria-titular-universidad-departamento-derecho-publico https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.