Ayuntamiento de Cadaqués - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación del escudo del Ayuntamiento de Cadaqués (exp. X2023003759).

El Ple de l'Ajuntament de Cadaqués en sessió de data 9 de novembre de 2023, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'escut de l'Ajuntament de Cadaqués.

Redactada la proposta i l'informe heràldic d'acord amb el que disposa l'article 39 i 40 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya, l'expedient administratiu es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant anunci al taulell d'anuncis de l'Ajuntament - Seu electrònica-e-Tauler https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1703290004, al BOP de Girona i al DOGC, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar al·legacions que creguin convenients.

 

Cadaqués, 15 de novembre de 2023

 

L'alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11781 catalunya administración local,Ayuntamiento de Cadaqués,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11781-ayuntamiento-cadaques-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.